Archief van
Maand: maart 2011

Provoceren van het oog

Provoceren van het oog

Laat uw oog  provoceren………
Bij de opening van expositie Galerie Medea op 12 maart 2011
Tegenwoordig is er veel belangstelling voor het brein.Wij zijn het brein,zegt Swaab.De werking van ons brein is zeer complex.Onze geest,ons bewustzijn,ons denken speelt zich af in die materiele wereld van onze hersenen.
Kunst wordt geboren in ons brein maar met die kunst kunnen we het brein van anderen provoceren.Bij schilderkunst speelt ons oog een beslissende rol.

Met onze perceptie interpreteren wij de werkelijkheid.In onze perceptie speelt ons brein een belangrijke rol maar ook de cultuur,onze omgeving,onze opvoeding, onze opleiding.
Riley zei eens dat de natuur niet het landschap is maar de dynamiek van visuele krachten. Het gaat hier om een gebeuren.
Soms wordt onze perceptie verstoord door tegengestelde beelden.Onze ogen worden geprovoceerd. Het lijkt wel of de kunstenaar mijn oog geen rust gunt. Het kan zelfs zover komen dat je begint te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de perceptie. We geraken compleet in de war. Onze perceptie kan het niet meer aan.
Wat ziet veen mens niet allemaal: kleuren, lijnen, vlakkenverwevingen, patronen, kortom alle coordinaten van onze fascinatie.
De kunstenaar wil bv zijn vlakken laten vibrteren, hij nodigt ons oog uit dat ook te zien.er wordt een zwaar beroep gedaan op onze perceptie.Onze ogen kunnen het soms niet meer verdragen. We kijken onze ogen uit.
Er ontstaat een wisselwerking tussen onze ogen, ons brein, onze perceptie en het kunstwerk. Het kunstwerk provoceert ons brein maar ons brein bepaalt de dynamiek van het kunstwerk. (Zie Kunst van de 20e eeuw, deel 1 van Ruhrberg e.a.)
Laat u thans provoceren!

Hezbolla

Hezbolla

Joden, christenen en moslims behoren tot de partij van God (=Allah) (HEZBOLLA)

Joden,christenen en moslims verkondigen ons de eenheid van God. Hoor Israel,de Heer uw God is een,enig in zijn soort,uniek. Ten tijde van de profeet Mohammed waren er christenen die verklaarden dat Jezus gelijk was aan God en dat Maria de Moeder van God was. Voor Mohammed was dit een blasfemie.

Profeten waken over het Woord van God. Dat Woord gaat van God uit en keert niet ledig tot Hem terug maar volbrengt waartoe God het Woord zond. De profeet duidt de geschiedenis,spelt de gebeurtenissen,openbaart en ontmaskert. De profeet is vaak een onruststoker. Hij neemt de geestelijkheid en politici onder de loupe.

Het gaat de profeet om de God wiens Naam luidt:IK ZAL ER VOOR U ZIJN. God trekt zich het lot aan van mensen in nood. De Islam erkent Mozes en Jezus als profeten. De vraag doet zich voor waarom wij Mohammed niet willen erkennen als profeet. In bijbel en Koran wordt gezegd dat Jezus en Mohammed de Thora bevestigen d.w.z. van kracht maken. Joden en Christenen zijn mensen van het boek. We moeten leren letten op de samenhang van de boodschappen in bijbel en koran.

De mens is rentmeester,als plaatsbekleder van God op aarde. Eigenlijk zijn we allemaal leden van HEZBOLLA(De Partij van God). Prof dr Anton Wessels schreef hierover een boeiend boek:Thora,Evangelie en Koran.

De profeet Amos haalt een streep door de exclusiviteit van Israels verkiezing. Israel verbeeldt zich in de uitverkoren positie van Gods volk. Maar God is de God van alle volken. God leidde niet alleen Israel uit Egypte maar leidde ook de Filistijnen uit Kreta,de Arameers uit Kir.hij ziet om naar de Kushieten,de Ethiopiers,de zwarte mensen op deze aarde. God houdt van alle mensen. Dat brengt de vraag met zich mee hoe God zich verhoudt tot de moslims. Hij leidt ook de moslims aan Zijn hand in de geschiedenis.

Maar zult u zeggen:de Koran (SURA 4:157) ontkent toch de kruisdood van Jezus. We willen hierbij stilstaan.De Koran spreekt wel van Jezus sterven. God neemt Jezus tot zich. Deze verheffing is zijn sterven. God heeft hierin de hand. Denk aan de rol van God in het leven van Jozeph.Deze wordt verkocht door zijn broers aan handelaren om later als onderkoning Isrsael te redden.Dan leert de bijbel: God heeft Jozeph geroepen.

In het Johannes Evangelie wordt Jezus sterven met verheffing vergeleken. Mozes verhoogt de slang zodat de mensen die daarnaar kijken behouden worden. Zo wordt Jezus verheven tot God. Het sterven is dus verheffing.

Niet altijd zijn profeten te doorgronden. Denk bv aan het optreden van de profeet Samuel die namens God koning Saul verwerpt. Een wreed verhaal dat afloopt met de dood van Saul. Aan Martin Buber werd gevraagd wat hij dacht van het optreden van Samuel. Hij antwoordde: wat is Gods Woord, wat is een mensenwoord???Daar komen we nooit goed achter.

Waar het uiteindelijk omgaat is om welke God gaat. De God die barmhartig is. Dat is de kern van Jodendom,Christendom en Islam.
Vaak wordt de Islam als gewelddadig afgeschilderd. Duidelijk is dat niet alleen moslims maar ook joden en christenen zich schuldig gemaakt hebben aan geweld/. De Barmhartige God(=Allah) staat niet achter dit geweld. De Koran leert dat een misdrijf met iets beters moet worden beantwoord. Jezus leert ons de vijand lief te hebben.

In het prachtige verhaal over Eliza wordt verteld dat het Aramese leger wordt afgevoerd naar Samaria. De soldaten zijn niet langer verblind. De koning van Samaria wil hen doden. Maar Eliza nodigt hen allen uit voor de maaltijd die verbondenheid schept. De soldaten mogen terugkeren naar hun land. Ik denk weleens waarom organiseren we geen maaltijden met Taliban,Hamas en Hezbolla. We zoeken de dialoog om gezamenlijk vrede te zoeken. Het heeft geen zin kwaad met groter kwaad te beantwoorden. Laten we leven in de geest van Jezus. We koesteren het vertrouwen dat we allen , joden, christenen en moslims behoren bij de partij van God (HEZBOLLA). Zijn barmhartigheid leidt ons bestaan.

Ter nagedachtenis aan ArieJan Rodenburg

Ter nagedachtenis aan ArieJan Rodenburg

ArieJan en ik hebben afgesproken dat ik bij zijn crematie een paar fragmenten uit het boek Prediker zou voorlezen. Via veen gemeenschappelijke vriend leerde ik hem in de slotfase van zijn leven kennen. Volgens Prediker is het leven ondoorzichtig en zijn we niet in staat de raadselen van het leven op te lossen. Daarom roept hij de mensen op van vreugde te genieten:eten en drinken. We worden aangespoord tijdens ons zwoegen hier op aarde ons te verheugen. Prediker hoopt dat de mensen een vrolijk hart hebben. Volgens Prediker kan God geen levenssucces afdwingen. We komen er niet uit. Daarom: schep genoegen in de kleine vreugden van het bestaan.
ArieJan heeft zich zelf getypeerd als levensgenieter. Hij zocht niet de grote belangrijke dingen die wij mensen naar voren brengen ten aanzien van een geslaagd bestaan. ArieJan prefereerde het uitbundige bestaan. Hij vond dat drugs hem hielpen om het bestaan te verrijken met allerlei ervaringen. Zo hield hij ervan als de wereld in beweging kwam. Je maakt van alles mee. Prediker is een van de zeldzame auteurs die het CARPE DIEM propageert.. Hij is er van overtuigd dat we geen greep hebben op de zin van ons bestaan. Arie Jan heeft de drugs verstaan als uitdaging voor zijn bestaan. Hij kon genieten van plafondschilderingen. Goed was het om naast de vreugde door drugs ook je boodschappen te doen. De vreugde van het hart maakte dat je op een bepaalde manier ging denken,voelen en beleven. Het was lekker speed te gebruiken. De buitenwereld reageert altijd spastisch:het is verboden,het is slecht,het is verwerpelijk.

ArieJan zocht naar vrijheid en ruimte. De meer dogmatische vormen van religie scheppen geen vrijheid maar dwang in een bepaalde richting. Het levensdevies van ArieJan was: ik moet niks. Hij wilde zich zelf zijn. Daarom verzette hij zich tegen wat opgelegd werd. Hij ontwikkelde zich liever als EINZELGANGER. Hij wilde geen meeloper worden. Hij wilde het diepste van zijn eigen zelf leren kennen. ArieJan pleitte ervoor elkaar vrij te laten. Laat de ander in zijn of haar waarde. Duidelijk is dat muziek een bron van vreugde was. We zullen dat ook vandaag nog mogen beluisteren. Hij stelde vriendschap op prijs. Hij beleefde schoonheid en verrukking in vriendschappen. Zelf gaf hij daarin een voorbeeld. Laat liefde en vriendschap onvoorwaardelijk zijn.Niet zitten zeuren aan iemands hoofd maar de ander aanvaarden zoals deze is. Hij kon vertellen over zijn vriendin. Met haar autistische kind bouwde hij een band op. Hij genoot van zijn verblijf in Australie en van zijn vacanties. ArieJan is zich ervan bewust geweest dat zijn levensstijl niet altijd uitblonk. Er gingen dingen niet goed. Dat was hij zich bewust. Het spijt hem nog dat hij geen afscheid van zijn opa heeft kunnen nemen

Het ging ArieJan er ten diepste om dat zijn zelf erkend werd. Dat is niets bijzonders. Hoe zit je in elkaar. Laat je medemensen jou zelf respecteren met alles er op en aan. Wij nemen afscheid van hem. Hij heeft genoten van de hartelijkheid en gezelligheid in het huiselijke milieu van zijn ouders,broers en zuster. Hij was erg blij zo zijn leven te mogen besluiten.