Archief van
Maand: juli 2011

Black Butterflies

Black Butterflies

De fim Black Butterflies zet ons tot denken

Deze film waarin veelzeggende vertolkingen door Carice van Houten (de rol van Ingrid Jonker, een beroemd kunstenaar uit het tijdperk van apartheid) en Rutger Hauer (de rol van vader van Ingrid, hij is een propagandist van apartheid) zet ons tot denken.

Ingrid gaat soms achter elkaar of gelijktijdig relaties aan met partners. De relaties zijn jachtig, hektisch en soms eenzijdig. De vrouw kampt met psychische zwakheid (manisch-depressief). Haar opvoeding is verpest door haar vader, die op meedogenloze wijze met haar omgaat. Ingrid wordt ietwat onberekenbaar. Door de hartstochten heen voelt zij liefde voor haar oudere partner. Als ze echt in de shit zit dan zou je verwachten dat haar partner toeschiet. Enige malen gebeurt dat niet. Begrijpelijk maar toch….. Je verplaatst je zelf in de partner die gesmeekt wordt om hulp. Je zou zelf wel reageren. Bij Ingrid worden soms negatieve gevoelens opgeroepen. Er is ongenoegen dat grenst aan wraak. Dat leid weer tot een nieuwe relatie. De diepgang van liefde is onvoldoende.

Ingrid is als poeet uiterst begaafd. Haar poetische werk zit dicht op haar huid.. Ze reageert direct vanuit het binnenste van haar ziel. Dat is knap maar niet altijd begrijpelijk. In zo’n kortstondig leven moet ze zoveel verwerken. Ze reageert heftig. Ze wordt dan ook onbereikbaar. De partners maken terugtrekkende bewegingen. Soms hebben ze daar gegronde redenen voor maar deze zijn weer ontoegankelijk voor Ingrid. Alle mensen die meer relaties gehad hebben en terecht komen in pijnlijke scheidingen raken moeilijk los van hun verleden. Dat dragen ze met zich mee in nieuwe relaties,Soms is Ingrid daarin niet meevoelend. Ze bijt van zich af en trekt het neuken door de liefde heen. Er is geen uitzicht meer. Alle liefde is betrekkelijk d.w.z. alle liefde staat in betrekking tot mensen in verleden en heden. Dubbele partners zorgen voor ontsporing.

Ingrid is beroemd geworden door haar afwijzing van apartheid. Dat vertroebelde de relatie met haar vader die daarin juist geloofde. Mandela zal later in 1994 (bijna 30 jaar na haar zelfdoding) haar gedicht over het kind citeren dat doodgeschoten is door soldaten bij Nyanga. Het gaat hier om een indrukwekkend gedicht waarin het kind tot leven komt. Vrijheid en gerechtigheid zijn de krachten die het kompas bepalen. Het kind met de kogel in zijn hoofd is niet dood. Het kind voert de Afrikanen aan op weg naar bevrijding. De apartheid wordt doodgeslagen. Ingrid is bedroefd geworden van de onderdrukking waaraan de zwarten bloot stonden. In dit gevecht heeft ze stand gehouden ondanks de verpletterende kritiek van haar vader,ondanks de afwijzing van haar poetisch werk. Ze heeft liefde ervaren, deze liefde willen beantwoorden. Maar het lukte maar niet. Vergeefse pogingen. Soms treedt er onredelijkheid op in relaties..een schuldige is niet aan te wijzen.

, telefoongespreken worden te vroeg beeindigd. Liefde krijgt geen kans meer.. Soms krijg je de indruk dat Ingrid niet meer in te halen is. Ze is ver vooruit of de hoek omgeslagen totdat ze in de zee loopt en verdrinkt.

Ingrid heeft ons haar gedichten nagelaten. Ze leeft voort.. Apartheid heeft in onze tijd de inhoud gekregen van afwijzing van vreemdelingen, van moslims etc. De jonge kinderen die in Noorwegen stierven bij de aanslag zijn niet dood. Rechtvaardigheid en vrijheid zullen winnen.

Ingrid heeft veel geleden. Ze hield van haar dochter. Ze probeerde zich vast te klampen aan anderen. Een lang voorspoedig leven was haar niet vergund. Maar toch Black Butterflies boort ons niet in de grond. Het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon bij Nyanga(waar het gedood werd) IS OVERAL.. Laten we daaraan vasthouden.

De film maakt intens verdrietig. Mensen hebben hun eigen ervaringen die wrang en bitter zijn. Maar toch gloort er hoop: de dode leeft.
Hans Visser.

Wat is dat toch: Koninkrijk van God

Wat is dat toch: Koninkrijk van God

Toespraak gehouden in Scots Internationsal Church in Rotterdam op 10 juli 2011
Wat is het Koninkrijk van God? Wij kennen het Koninkrijk der Nederlanden onder aanvoering van Beatrix. Deze beide Koninkrijken vallen moeilijk met elkaar te vergelijken. Het Koninkrijk van God heeft  een joodse achtergrond in het Oude Testament.  Het verwijst naar het bestuur van de gemeenschap van mensen door God. Het verwijst meer naar theocratie: God is soeverein. Het Koninkrijk van God is gebaseerd op de Thora .Dat zijn alle verhalen die betrekking hebben op de naleving of schending van de Tien Geboden. Deze thora is van kracht geworden, is vervuld in Jezus Christus. Het koninkrijk van God schiet wortel in het leven en werk van Jezus. Jezus maakt duidelijk wat de betekenis is  van het Koninkrijk van God.  Jullie hebben gehoord :  oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie de boze niet te weerstaan. Wanner iemand je een slag geeft op de linker wang keer hem dan de rechter toe. Het gebod dat geldt voor het Koninkrijk van God luidt:heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen.  Jezus  helpt arme mensen en geneest zieken. Jezus bewijst solidariteit met de lijdende mensen. Hij zei: ik was hongerig en je hebt mij te eten gegeven, ik was dorstig en je hebt drinken gegeven, ik was een vreemdeling en je hebt mij verwelkomd, ik was naakt en je gaf mij kleding, ik was ziek en je hebt mij opgezocht, ik was in de gevangenis en je kwam bij mij. Jezus vereenzelvigt zich met al deze mensen. Het koninkrijk van God betekent een herschepping. God  vernieuwt de wereld. In Mattheus 13:31 benadrukt Jezus het contrast tussen een klein mosterdzaadje en de grote struik die daaruit voortkomt  Het mosterzaadje is  de gelijkenis van de groei. Het accent ligt op de zekerheid en betekenis van de komst van Gods Koninkrijk.  De vraag is nu:wat is de betekenis van het Koninkrijk van God voor ons. Wij leven in een democratische rechtsstaat  .We zijn woonachtig in verstedelijkte gebieden. De stad  is voortgekomen uit de markt. Geld is van enorme betekenis voor ons leven(we worden voortdurend geinformeerd over de waarde van de euro,de financiele krises,de pensioenen etc.). Het Koninkrijk van God is de orde van zaken die belangrijk is voor ons in de samenleving. Wij ontvangen inspiratie van Godswege  om te doen wat  overeenstemt met de boodschap van Jezus.  Christenen weten dat zij aandacht moeten schenken aan arme en zieke mensen. Liefde voor de vijand impliceert dat je de  dialoog  aangaat met anders gelovigen en anders denkenden. Christenen leven in de gemeenschap van een kerk. De kerk is een sociale beweging van mensen die haar betekenis ontleent aan het koninkrijk van God. Koninkrijk betekent dat je verantwoordelijkheid op je neemt voor de samenleving. Onze leefwereld is een sociaal netwerk waarin we onze rol vervullen.  Christenen zijn geroepen solidariteit te betrachten met de outcasts in onze samenleving (illegalen,asielzoekers die op zee verdrinken op weg naar Europa, mensen dichtbij die in de  war zijn door ziekten,mensen die niet meer meetellen). Het Koninkrijk van God verwijst naar goddelijk bestuur over de totaliteit van onze existentie. Van de eerste christenen wordt verteld dat ze alles met elkaar deelden. Ze verkochten hun eigendommen en verdeelden dat onder hen die daaraan behoefte hadden. Christenen  proberen mogelijkheden te scheppen voor de groei van Gods Koninkrijk. Je werkt mee aan de door God gewenste orde van zaken.  Israel belijdt:Hoor Israel de Heer uw God is een,enig,uniek. Door deze belijdenis erken je Gods heerschappij en probeer je zijn geboden tot naasteliefde na te komen. Het gaat dan om genade,liefde,rechtvaardigheid en vrede. Wij zijn geroepen  om in vrede te leven met onze naaste dichtbij en ver weg.  We volgen de politieke gang van zaken kritisch. We promoten het proces van integratie in onze multiculturele samenleving. Autochthonen en allochthonen,Nederlanders en  nieuwkomers van buiten proberen  in de samenleving hun weg te vinden om het met elkaar naar de zin te hebben. Dat vraagt van allen aanpassingsvermogen (taal leren, respect hebben, culturele gewoonten taxeren,vrede houden met elkaar ). Ook wij Nederlanders integreren mee en verdiepen ons in andere culturen en religies. We leren met elkaar in debat te gaan. De multiculturele samenleving is een feit geworden. Het gaat met vallen en opstaan. Het leven in onze samenleving is een geschenk maar ook een opdracht. We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Geld is dominerend van belang. Ook hier geldt dat we met elkaar leren delen. Griekenland is lid van de Europese club. Ze hebben niet correct gehandeld volgens de regels maar de Grieken blijven onze naasten. We delen met elkaar en houden onze knip niet dicht voor de Grieken. We horen dat de vogels zich nestelen in de grote struik die voortkomt uit het mosterdzaadje. Dat betekent dat alle volken geincorporeerd worden in het Koninkrijk van God. Er worden geen mensen, culturen, naties uitgesloten. God geeft  power om toekomst te ontwerpen. Wij mogen met God meedoen om ervoor te zorgen dat deze wereld Gods rijk wordt. De gelijkenis van het mosterdzaadje duidt op het kleine begin in Jezus naar de voltooiing van Gods Rijk in de toekomst. Jezus zei ook:indien je het geloof van een mosterdzaadje hebt kun je bergen verzetten. Vrede stichten met onze buren, stadsgenoten, mensen die extreem zijn als Taliban,de hongerigen in Afrika lijkt soms onmogelijk maar ook deze berg kan verzet worden. Wij weten dat het Koninkrijk van God een gewenste werkelijkheid is die ons handelen stuurt. Wij geloven in de groei van het mosterdzaadje. God is baas, de grond onder onze voeten, de zin van onze existentie. Wij  scheppen zijn orde van zaken in het prive leven,maatschappelijke en politieke bestel. Het gaat om genade, rechtvaardigheid, vrede en liefde.
Hans Visser