Archief van
Maand: augustus 2012

Ulrike Meinhof

Ulrike Meinhof

Het is al weer 36 jaar geleden dat haar leven eindigde. Deze vrouw heeft me altijd geboeid. Haar leven was leerzaam. In het verzet tegen kernwapens en de strijd in het belang van arme en ontrechte mensen voelde ik me met haar verbonden. Zij deed scherpe keuzes en trok alle consekwenties.  Zij was diep teleurgesteld in overheid en parlement. Ze heeft haar mond niet willen houden en haar verantwoordelijkheid aanvaard.Tijdens mijn werkzame jaren in Groningen,Indonesie en Rotterdam heb ik vaak slag geleverd met overheden. Ik heb ook de uiterste grenzen opgezocht. In de Nederlandse rechtsstaat kon ik , mij niet verenigen met het drugsbeleid,de bejegening van illegalen, het asylbeleid, het sociale beleid t.a.v werkelozen, gehandicapten, zieken en arme drommels. Geen politieke partij mocht tenslotte mijn hart winnen.
In haar journalistieke werk heeft Urike geprobeerd de politieke onderdrukking en manipulatie te ontmaskeren.Ze deed dat voorbeeldig. Haar werk bracht met zich mee dat ze ondervond dat bekommernis om armen,illegaliteit en de toestand rondom de kernwapens konden leiden tot stiekum gedoe. Eigenlijk lag haar dat niet. Frank,vrij en open vechten.Ulrike trok de grens over en besloot tot participatie in strijd met geweld. Een eerlijke maar toch noodlottige keuze. Ik heb het ook overwogen.Misschien dat ik niet het lef had. Ik begreep dat deze keuze zou leiden tot onverdragelijk isolement.Bankroven,aanleg van wapenarsenaal en aanslagen zijn dan geboden. Ik heb gekozen voor de burgerlijke ongehoorzaamheid.Wat de democratie niet allemaal tevoorschijn kon toveren, was onverteerbaar. Ik heb ministers, taatssecretarissen, parlementsleden, gezagsdragers, ambtenaren diep veracht.
Tenslotte heb ik overwogen niet meer mee te doen. Ik kon mensen als Ulrike waarderen omdat ze hun vuist verhieven. Haar gevangenschap was gruwelijk. De staat wist niet hoe om te gaan met opstandige burgers. Wat haar is aangedaan is volstrekt verwerpelijk.
Heinrich Boll heeft terecht gezegd: de rechtsstaat kan niet worden verdedigd door haar om zeep te helpen. Het is niet gemakkelijk om een rechtsstaat aan te pakken.Er heerst een betrekkelijk democratie en vrijheid. Ik wil niet opgenomen worden in de psychiatrie of gevangenis. Bij die gedachte word ik gek. Mensen mogen niet afhankelijk worden van medelijden en charitatieve hulp.Mensen hebben rechten die bevochten moeten worden. Rawls heeft zijn pleidooi gehouden voor burgerlijke ongehoorezaamheid. De staat bedenkt soms regels en wetten die uiteindelijk inhumaan zijn . Soms zou ik een elektriciteitsmast of een kantoor van de IND onklaar willen maken.Maar dan moet ik in een bunker leven en het risiko van de nachtmerrie van Ulrike lopen. Het eindigt altijd in zelfmoord. Ik ben blij deze vrouw te hebben mogen meemaken.In het grensgebied tussen burgerlijke ongehoorzaamheid en gewelddadig verzet blijft het een uitdaging iets te doen tegen rechteloosheid, onderdrukking. Hoe zal ooit recht worden gedaan aan Palestinen?

De ZON als metgezellin

De ZON als metgezellin

Psalm 104 verheerlijkt de schepping

De ZON als metgezellin

Psalm 104 verheerlijkt de schepping. God schept met wijsheid. Psalm 1`04 vertoont overeenkomsten met de Echnaton hympe uit Egypte en andere scheppingsverhalen van het Nabije Oosten. Er is een uniek verschil. In de bijbel blijkt de zon schepsel te zijn en geen god(in).De zon fascineert altijd. Vooral toen ik werkte in Indonesie leerde ik de zon aanbidden. Als ik dan op verlof in Nederland was dan besefte ik dat de zon die ik aanschouwde de zelfde zon was als ik elders beleefde in de wereld. Ik verbleef meer dan 50 jaar geleden weer eens op het Griekse eiland Santorini.Op een bootje beleefde ik de zonsondergang.Een fantastische ervaring om de zon te zien wegzinken in de zee. Ik kreeg en mistieke ervaring.Ik geraakte in gesprek met de zon.We realiseerden ons dat we beiden schepsel zijn ,geen goden. De zon geeft warmte en licht,Als mens kan ik met mijn brein denken. Zo konden we elkaar verstaan. Alle dingen,natuur,dieren,vissen,ervaren de luister en macht van God. De zon beleef ik als medeschepsel.Ze is een gezellin voor mij. Psalm 104 ademt het klimaat van haar dagen. God beweegt zich voort op de vleugels van de wind. God zet de aarde vast en bepaalt de grenzen,God levert strijd met de oerwateren. God beteugelt de chaotische kracht van de wateren.God geeft ons gras,graan,wijn en olie. De maan is gemaakt voor vaste tijden. De zon kent de tijd van haar ondergang. Leviathan,het oermonster in de zee wordt door God uitgeroepen tiot speelgoed. God houdt de chaos in toom. Natuurlijk er is nog altijd chaos(wateren en duisternis). Maar deze zijn beteugeld. God wil ons mensen laten genieten van het aardse geluk.

Maar ons wereldbeeld is ingrijpend veranderd.Dat heeft ook gevolgen voor ons godsbeeld. Scheppingsverhalen zijn getuigenissen en geen natuurkunde of biologie. De aarde draait als planeet om de zon. De zon is er tijdelijk en zal eens over miljoenen jaren doven. Wij hebben gehoord van de oerknal,de Big Bang. Het uitdijende universum ontstond. Dat heeft gevolgen voor onze geloofsbeleving. Niet langer verblijft God achter het uitspansel in de hemel vanwaar hij ingrijpt in onze werkelijkheid. In wat wij kennen en kunnen mogen we God vinden. Wij dragen God en de wereld in ons zelf. God is de grond van onze werkelijkheid. Wij dragen onze eigen verantwoordelijkheid en mogen God geen rollen toekennen die ons uitkomen. God is een principe van contrast Wij horen van Gods Koninkrijk dwz de door God gewenste werkelijkheid. Daar heerst gerechtigheid. We beseffen dat deze wereld daarvan afwijkt. We worden wakker geschud. Wij geloven dat God deze wereld heeft bedacht. Hij is de schepper. God en wereld kunnen we niet verklaren. Maar deze wereld maakt ons ontvankelijk voor de ontzagwekkende majesteit van alle dingen. Wij mensen,,zo zei Sthephen Could,zijn een klein twijgje aan een onwaarschijnlijke loot van een toevallige tak van een gelukkige boom. Wij zijn er bij toeval.De Dinosaurussen kwamen door meteorieteninslagen aan het einde van hun bestaan. Er was nu leefruimte voor de mens.God maakt deel uit van onze werkelijkheid. Alle dingen bestaan uit de zelfde bouwstenen van de ene werkelijkheid. Paulus zei het reeds:wij, leven,bewegen ons en zijn in God. Zoals een papier een tekening draagt zo draagt God onze werkelijkheid. Wij mensen zijn brein. Wij ontdekten God niet als onszelf maar als bondgenoot en metgezel, God wil ons mensen als medescheppers.Wij mensen beschikken over genetische en culturele informatie. Wij kennen betekeniskaders toe aan alle dingen. Jezus is een mutatie in onze evolutie.Niet langer gaat het meer om de slimste,de sterkste maar het gaat om compassie en invoelingsvermogen. God schildert ons zijn gewenste werkelijkheid. Wij zijn er samen en voor God.Mensen rusten in God als dragende grond.Wij zijn het spel van God. Ook als de zon dooft dan geldt dat ons einde het begin is nl Godzelf. God is anders,de Andere.De wereld is nog vol ellende,kanker,ongelukken,gestoordheden. De door God gewenste wereld maakt daar een einde aan. Er is duisternis maar God schept licht. Gods Geest vernieuwt het gelaat van de aardbodem.. Het kwaad wordt overwonnen.