Archief van
Maand: maart 2013

Pater van Kilsdonk

Pater van Kilsdonk

Alex Verburg schreef een prachtig boek over pater Jan van Kilsdonk die ons in 2008 ontviel. Voor ons ligt een biografie die een scherp licht werpt op pater van Kilsdonk die zich naam verwierf als studentenpastor. In het slot van zijn leven kwam ik in contact met van Kilsdonk met betrekking tot onze gemeenschappelijke vriend-collega Joseph Douce die in 1990 vermoord werd..

De diepste werkelijkheid in het leven van van Kilsdonk was zijn pastoraat. Hoewel van Kilsdonk en ik tot verschillende generaties behoren en een totaal verschillende levensloop hebben heb ik mij altijd met hem verwant gevoeld. In het pastoraat moet niet het moralisme overheersen. Luisteren,invoelen en je laten raken door de ander. Van Kilsdonk is conflicten niet uit de weg gegaan. Hij had behartenswaardige opvattingen over paus en kerk,homoseksualiteit,celibaat maar ook over de maagdelijke geboorte. Dit mythische gebeuren moet verstaan worden in samenhang met gelijksoortige gebeurtenissen. Deze geboorte moet volstrekt niet biologisch verstaan worden. De conflicten brachten hem in Rome waar zijn superieuren hem verhoorden. Er waren gelukkig altijd bondgenoten zoals bisschop Bekkers.In mijn kamer bewaar ik altijd nog een afbeelding van deze bisschop. Van zijn moeder leerde van Kilsdonk dat als we toch naar de bliksem gaan dan is het beter om met de gekruizigde Christus naar de bliksem te gaan dan zonder hem.

Zijn zorg voor homosexuelen en aidspatienten maakten hem beroemd en onvergetelijk. Over pastoraat heb ik veel gelezen maar wat van Kilsdonk opmerkt is opvallend en mij uit het hart gegrepen:verdriet wordt niet verwerkt. Je kunt de ellende niet de wereld uitpraten. Er is pijn die je je hele leven met je meedraagt.

Van Kilsdonk was in wezen een man die innigheid en vrede zocht,die vertroostende menselijke verhoudingen wilde vinden. Hierin voelde van Kilsdonk zich als een aangevochten mens,al;tijd omstreden.Op gelijksoortige wijze heb ik mijn pastoraat uitgeoefend onder druggebruikers,daklozen,illegalen en vluchtelingen. Het is ontroerend te merken hoe iemand als van Kilsdonk zich als pastor ontwikkelde.

Van Kilsdonk dacht liberaal over het celibaat.Hij had begrip voor collegas die daaruit stapten. Van Kilsdonk was zo invoelend dat hij deelde in de verliefdheid,liefde.,verdriet van anderen. Hij raakte zelf gewond omdat hij anderen gewond heeft zien worden.

Alex Verburg heeft ons en onschatbare dienst bewezen met dit boek.. Het is een eer op eigentijdse wijze te werken in de geest van van Kilsdonk

Machiavelli en Jesus

Machiavelli en Jesus

Naar aanleiding van Lucas 22:24-30.

Jesaja 58:7-10 en de studie van Miles J.Unger

over Machiavelli

Wij kennen in onze wereld koninkrijken, sultanaten, dictaturen, democratien, geleide democratien (het volk regeert maar Poetin is de baas), republieken etc. Vorsten,premiers en presidenten voeren de macht. Er is een ontwikkeling geweest van autocratie tot democratie. Democratie regeert op basis van de helft plus 1.Eigenlijk zou bij 2/3 meerderheid besloten moeten worden. In democratien wordt altijd over minderheden heengewalst. In ons land wordt een eindeloze discussie gevoerd over het kabinet in relatie met de Eerste Kamer waar het kabinet geen meerderheid heeft. Wij geloven in het Koninkrijk van God(de door God gewenste werkelijkheid). Maar welke plaats neemt dat Koninkrijk in binnen ons politieke bestel. Een politieke auteur uit de middeleeuwen Machiavelli heeft zich omstreeks 1500 beziggehouden met de politieke situatie van zijn dagen. Hij leefde in de stadsstaat Florence. Daar verwierf hij zich de rang van Tweede Kanselier. Er was vaak een chaotische situatie omdat de stadsstaten van Italie met elkaar wedijverden. Bovendien streden de grootmachten van Duitsland,Frankrijk en Spanje om de macht in Italie. Niet te vergeten zijn de pauzen van Rome die zich stortten in de machtsstrijd. . De pauzen waren bepaald geen Christusgestalten. Machiavelli was zelf geen voorbeeldig Christen. Hij liet zich leiden door de bittere werkelijkheid van zijn dagen. Hij ontwikkelde een politieke visie die voor alle tijden actueel werd. ( Hitler,Stalin,Mao.,Bush,Poetin,Assad etc etc De samenleving is een oorlog van allen tegen allen. Er is in deze wereld een niet te lessen dorst naar macht. Machiavelli stond met zijn poten in de modder en bedreef politiek voor Florence.

Machiavelli vroeg zich :wat is het goede?De wereld is ruw en hard. Wat is goed?Enerzijds brengt goed welzijn voort maar anderzijds ook rampspoed. Machiavelli prefereert orde boven anarchie maar het kan zijn dat orde zich met wreedheid handhaaft. De leugen regeert in deze wereld. De leugen die met overtuigingskracht wordt gebracht is een machtig wapen. Machiavelli en Jezus bespreken beiden de vorsten van deze wereld. Zij verschillen echter scherp van mening. Machiavelli neemt genadeloze oorlogen waar. Doe maar alsof je het lot in eigen handen hebt. Machiavelli analiseert de harde politieke werkelijkheid. Machiavelli was wel eerlijk. Hij gaf ronduit zijn mening. Hij sprak over onverhulde waarheden die door anderen liever worden verzwegen. Machiavelli berust in het kwade. Hij adviseert mensen te misleiden als eerlijkheid niet goed van paskomt. Machiavelli wijkt af van Jezus die kwaad met goed wil beantwoorden. Heb je vijanden lief en zoek vrede. Maar Machiavelli berust in wilskracht,sluwheid en genadeloosheid. Laten we eens letten op de politiek van onze dagen:verdoezeling van waarheid,leugen vermomd als waarheid etc. Volgens Machiavelli is het beter de dingen te beschrijven zoals ze zijn dan zoals men zich inbeeldt dat ze zijn. Jezus roept gerechtigheid te volbrengen. Maar voor Machiavelli is rechtvaardigheid niets anders dan het belang van de sterkste. Machiavelli en Jezus weten beiden dat de mens is geneigd tot kwaad. Volgens Machiavelli is het verstandig als sprake is van een bestuursvorm waar de macht in vele verschillende handen is. Hij is genadeloos eerlijk over de politieke situatie. Hij doorziet de leugen Maar hij stelt_:goed is wat ons uitkomt. Jezus heeft zich gedistancieerd van de traditionele politiek. Wie is de belangrijkste?Degene die dient. Jezus is gekomen om te dienen en niet om gediend te worden. Jezus ziet Jesaja 58 als voorbeeld. Mensen moeten hun bestaanszekerheid delen met wie ontbering lijden. Gedenk de mensen die gebrek aan voedsel hebben,geen onderdak en kleding. Wees gelijk met wie je samen bent. Maak rechtvaardige verordeningen die de hongerige schenken wat jij zelf begeert. Dienen betekent omzien naar de minsten.,de armen,de gebrekkigen,de illegalen,de vluchtelingen en de verschoppelingen. In de harde politiek moet dat worden uitgevoerd. Deze wereld moet Koninkrijk van God worden. Je moet je nooit distancieren van politiek maar daarin het goede uitzoeken en uitvoeren. Bekommer je om de mens die leeft in een verzorgingsstaat die op de tocht staat. Iedereen moet maar voor zich zelf zorgen. Eerlijk is wat goed uitkomt. Het dienen zoals Jezus bedoelt moet maar met Jesaja 58 ten voorbeeld ingevuld worden. Jezus heeft dat zelf duidelijhk gemaakt met zijn optreden. Zijn koniugschap was niet geliefd. Hij werd snel geexecuteerd. aar de keuze tussen Machiavelli en Jezus valt toch uit ten gunste van Jezus.

dagen…