Archief van
Maand: december 2014

Het Kapitaal van Thomas Piketty

Het Kapitaal van Thomas Piketty

We bestudeerden…

Het kapitaal van THOMAS PIKETTY

We bestudeerden Het Kapitaal van Karl Marx. Het lag in de rede om nu het meesterwerk van Thomas Piketty ter hand te nemen. Een uiterst leerzaam werk dat ons inzicht verschaft in de sociaal-economische ontwikkelingen van de laatste eeuwen.

Vanaf het moment dat het rendement op kapitaal de groei van de productie en het inkomen blijvend overtreft genereert het kapitalisme automatisch een willekeurige en onhoudbare ongelijkheid die de meritocratische waarden waarop onze samenleving is gebaseerd op losse schroeven zet. Marx constateerde dat sprake was van oneindige accumulatie de onvermijdelijke neiging van het kapitaal om zich zonder enige natuurlijke inperking te vermeerderen. Sinds de jaren zeventig is de inkomensongelijkheid in de rijke landen enorm toegenomen.

Vermogen omvat twee componenten:enerzijds het inkomen uit arbeid en anderzijds het inkomen uit kapitaal.Piketty is geinteresserd in oorzaak van inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid tussen sociale groepen. DE bovenste 10 procent is in jaren 2000-2010 op het nivo van 45-50 procent van het nationale inkomen uitgekomen.

In het proces van de accumulatie en verdeling van de rijkdom zijn sterke krachten aan het werk die divergentie of in elk geval een extreem hoog nivo van ongelijkheid bevorderen. Economie mag niet losraken van de sociale wetenschappen.

Nationaal inkomen=inkomen uit kapitaal+inkomen uit arbeid.

Inkomensongelijkheid is deels het gevolg van ongelijke beloning voor werk en deels van veel grotere ongelijkheden in inkomen uit kapitaal,die op zich een gevolg zijn van de buitensporige concentratie van vermogen.

Het frappantst is dat de armste helft van de bevolking vrijwel niets bezit:de armste 50 procent bezit altijd minder dan 10 procent van het nationale vermogen Voor miljoenen mensen beperkt het vermogen zich tot een paar weken loon op een bank of spaarrekening,een auto of een paar meubels. De rijkste 10 procent van de bevolking bezit 60 procent van het totale vermogen. DE toename van ongelijkheid in de VS is voor een groot deel het gevolg van de ongekende stijging van loonongelijkhgeid en in het bijzonder van de opkomst van exorbiitante beloningen van top managers van grote ondernemingen

De nieuwe wereldeconomie heeft zowel hoop met zich meegebracht(een einde aan armoede)als immense ongelijkheid(individuen die even rijk zijn als hele landen).Een wereldwijde progressieve vermogensbelasting zou een ideaal middel zijn om de controle over de huidige ontwikkeling terug te krijgen. Op wereldnivo zal dat wel een utopie zijn maar Europa zou kunnen beginnen. Het hogere belastingpercentage op de geproduceerde welvaart heeft de overheid in staat gesteld om gezondheid enn onderwijs te financieren. De overheid heeft een aanzienlijk bedrag aan belastingen en premies dat wordt uitgekeerd in de vorm van ouderdomspensioenen,werkeloosheidsuitkeringen,kinderbijslag,bijstandsuitkeringen). In alle rijke landen is het publieke pensioenstelsel de belangrijkste bron van inkomsten voor 2/3 ,3/4 van de gepensioneerden. Dat betekende een einde aan de armoede. Welvarende staten moeten zich afvragen hoe het functioneren van ziekenhuizen en creches verbeterd kan worden,wat moet worden veranderd aan vergoeding van medische honoraria en medicijnen,hoe moeten universiteiten en basisscholen hervormd worden,hoe moeten pensioenen en uitkeringen berekend w2orden.

Onder vermogensbelasting worden over het algemeen de heffingen verstaan op het inkomen uit vermogen(bedrijfswinsten,waarde van kapitaalvoorraad,grondbezit,successierechtenj)

Erfenissen worden minder zwaar belast dan inkomen.Vermogensbelasting is noodzakelijk om de sociale staat veilig te stellen.Progressieve belastingen verkleinen de ongelijkheid.Het progressieve belasting stelsel is het ideale compromis tussen sociale rechtvaardigheid enn individuele vrijheid. Iemand als Irvi Fisher zei al dat het feit dat 2 procent van de bevolking 50 procent van het vermogen bezit en dat 2/3 deel van de bevolking zo goed als niets heeft en ondemocratische verdeling van rijkdom is. Inkomsten uit vermogen profiteren van een gunstiger regime.Vermogensbelasting stelt ons in staat een zowel vreedzamer als efficienter antwoord te geven op het probleem van het rendement op privevermogen. Een progressieve belasting op privevermogen is een instrument waarmee het algemeen belang de controle over het kapitalisme in handen krijgt De heffing van een proportionele heffing van 15 procent over alle priveinkomens maakt dat bijna een jaar aan nationaal inkomen opgeleverd wordt.

De belangrijkste destabiliserende kracht heeft te makien met het feit dat rendement op vermogen R gedurende lange tijd veel hoger kan liggen dan de groei van het inkomen en de productie G.De ongelijkheid van r<g impliceert dat vermogens die in het verleden zijn opgebouwd sneller groeien dan productie en lonen De beste oplossing is een progressieve jaarlijkse vermogensbelasting die het mogelijk maakt de eindeloze spiraal van ongelijkheid tot stilstand te brengen.
Het standpunt van Piketty is duidelijk.Hij heeft het goed onderbouwd.Economie heeft alles te maken met staatshuishouding die alle sociale wetensdchappen serieus neemt. Piketty waarschuwt ons voor de negastieve gevolgen voor het kapitalisme als we geen maatregelen nemen.China,de Europese UniewDeVS kunnen vermogensbelasting door voeren.De ongelijkheid neemt af.Er wordt meer recht gedaan aan de minder draagkrachtigenPolitiek moet er strijd gevoerd worden, Evenals Marx moet Piketty een kans krijgen. Ongelijkheid is niet acceptabel.Piketty wijst een uitweg.De tegenstanders zijn gewaarschuwd.Piketty voorspelt een geweldige krisis in het kapitalisme als de vermogensongelijkheid voortduurt. Na Marx is nu de toekomst voor Piketty.