Archief van
Maand: mei 2015

Feeling at home

Feeling at home

The Tunmanishvili Film Actors Theatre 28 mei 2015 in TIBLISI
Ladies and gentlemen,it is me a honour to open this exhibition of Georgian and Dutch artists

Feeling at home means that you have a home where you live,with your family and friends.Home implicates privacy. You have your own home. Home gives happines. Your home is a house in the city.The city is a political decision.There is a social cohesion.We live together witth other persons who are belonging to my people but also to other ethnicities.The social cohesion has influence for our empowernment.To live in our neighbourhood means socialisation.Feeling at home means that you have feelings of safety.You hope that there is protection and freedom.With you eyes you can regulate your life in the street. You can separate the public space from the private space.You can compare your life with the life of other people Sometimes we are afraid for other people.We have not the courage to participate in the culture of other people. Therefore there is the possibility to invite other people in order to know who they are. Art is a medium to participate in the way of life of other people. In art you can show your knowledge and feelings. Freud has said that there is EGO(who is responsible for his identity) ES(the subconsciouness) and there is SUPEREGO(conscience ) We can reflect about our feelings in the city.Freedom is important in our city.Freedom makes us happy. Freedom means that there is place for everyone in spite of our descent,belief,conviction,colour of our scin,sexual nature.Freedom means that you can do what you want to do,you can be what you want to be.Therefore tolerance is important. Artists love freedom and tolerance.
We live in big cities as Tiblisi and Rotterdam.Both cities have their own history. We know what war is.We love peace.We hope to give future for our children.Every city has his own problems. We are gratefull that there are neighbours who can help and assist us. . We create for each other.It is good that artists of Tiblisi and Rotterdam can meet each other. Artists can help us to live with the the complications of mental constructions in our brain. They give opportunity for our phantacy and dreams.Art has his roots in our brain. Therefore we are happy with this exhibition. We have feelings at home and we hope that you can participate in our feelings.Thank you very much.

Hemelvaart

Hemelvaart

Het is vandaag Hemelvaartsdag. Wat valt er te vieren?? Het gaat om het afscheid van Jezus. Pasen,hemelvaart en Pinksteren vloeien in elkaar over. Jezus wordt opgewekt uit de dood,schenkt Gods Geest(kracht) aan zijn volgelingen en neemt afscheid. Een wolk(die God symboliseert)onttrekt Jezus aan het gezicht. Het verhaal wordt verteld binnen het kader van het toenmalige wereldbeeld. Dat maakt het verhaal nu ontoegankelijk. Waar het uiteindelijk omgaat is dat de gekruizigde Jezus die opgewekt is uit de dood afscheid neemt van zijn volgelingen en terugkeert tot God. Hij laat de volgelingen delen in de kracht van God. Jezus zal bij zijn volgelingen zijn tot het einde van de tijden. God die wij in ons binnenste ontdekt hebben(liet zich ontdekken) hebben wij uitgeroepen tot diepste zin van ons bestaan. Jezus poneert zich als waarnemer van God onder ons. God is in Hem present. Wij mensen mogen delen in de kracht die van Jezus en God uitgaat. Deze wereld wordt gedragen door God als diepste zin. Er zit een perspectief in de wereld .We kunnen volbrengen wat God van ons verlangt:gerechtigheid en liefde. De wereld kent veel tegenslag. Wanhoop en verdriet slaan toe. Maar toch Jezus zal ons vergezellen. In het duister is Hij het licht achter ons. Het vuur in ons blijft brandende. Op alle mogelijke wijzen stichten we vrede en welzijn waar nu oorlog , ziekte, dreiging, milieuverwoesting, natuurrampen, onheil en gebrek heersen. Zelfs onze eigen dood zal ons niet scheiden van God. Jezus is ons orientatiepunt.
Hemelvaart is dus een verblijdend gebeuren. We blijven niet alleen achter in de wereld. Jezus is met ons. .. Pasen,hemelvaart en Pinksteren moeten we vertalen naar ons eigen wereldbeeld In dit immense universum is God ons meer nabij dan onze eigen halsslagader. Jezus levensloop is onze inspiratie. Ons leven rust in Gods hand. We houden moed voor deze wereld. Het is goed om er te zijn voor anderen. Licht overwint het duister. Het universum is onze rijkdom. Als de sluier van de dood over ons bestaan komt vertrouwen we er op dat God de grond van ons bestaan is

Psychologie van de stad Marina Meeuwisse

Psychologie van de stad Marina Meeuwisse

Na mijn dissertatie ben ik altijd geinteresseerd in de stad. Daarom las ik het boek van Meeuwisse met grote interesse. Het enig jammere vind ik dat ze te weinig aandacht schenkt aan de dropouts in de stad.Ze zet uiteen dat het juist de rol van het onbewuste ervoor zorgt dat menselijke keuzes veelal niet zijn gebaseerd op rationele, gecalculeerde inzichten.Integendeel:de keuzes die mensen maken worden vaak beinvloed door allerlei trivialiteiten in de directe omgeving. De rol van het onbewuste heeft een prominentere plaats in het menselijk functioneren. Onbewust opgeslagen informatie,kennis waarvan men zich niet bewust is,is onze gids bij alledaagse handelingen. Meeuwisse meent dat de stad als denkbeeld verwijst naar een denkbeeld dat burgers hebben over de relatie tussen de gebouwde stad-de stedelijke inrichting-en stadscultuur,de sociale en economische texturen in de stad. Huisvesting,wonen en de leefomgeving zijn van invloed op de mate van sociaal-economische zekerheid. Zij citeert de architect Rossi die vindt dat de inrichting van de stedelijke ruimte een politieke daad is,waarmee verschillende territoria in de stad van elkaar worden gescheiden. Volgens Sennett komt de scheiding van territoria in de stad niet tegemoet aan het stimuleren van de ontmoeting tussen verschillende klassen,generaties en etniciteiten. Daarmee verwijst Sennett naar de relatie tussen gebouwde omgeving,sociale inclusie en sociale cohesie. Micha de Winter wijst op de relatie tussen empowerment/zelfredzaamheid,sociale inclusie en sociale cohesie. De stad,de buurt waar volwassenen wonen en de straat waar kinderen opgroeien draagt bij aan socialisatie. We maken onderscheid tussen de harde stad,de gebouwde omgeving en de zachte stad,de stadscultuur in termen van de sociale ruimte en het gedrag. Elk mens verlangt ernaar om veilig en beschermd te kunnen wonen. Een woning verankert de mens in de ruimte,de woning is een uitvalsbasis naar de rest van de wereld. De stad als omgeving is een sociaal fysiek ding dat gedrag entameert waarbij culturele,economische en politieke zaken net zo goed van invloed zijn. Cultuur is een verzameling van oplossingen voor gedeelde problemen van externe aanpassing en interne integratie.
Volgens Jacobs moet een veilige straat aan drie belangrijke eigenschappen voldoen:er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de openbare ruimte en de priveruimte.Er moeten ogen op straat zijn ,ogen van de natuurlijke eigenaren van de straat,ogen die reguleren en het gedrag van mensen in de straat leiden. Een straat moet een vrij continue stroom van gebruikers hebben.
Volgens Hannah Arendt is de angst om contact maken met anderen gebaseerd op een gebrek om in de wereld te willen leven. Het publieke vertegenwoordigt veeleer de definitieve,hoogst mogelijke vorm van prestaties,.Zij gaat in op anonimiteit die ervoor zorgt dast er een gebrek is aan een gedeeld verhaal.Dat betekent dat het stedelingen uitnodigt de eigen identiteit te overstijgen-we zijn allemaal mensen-door te kijken naar anderen op straat en te handelen. Bewoners verschaffen zich een beeld van de sociale omgeving door al wandelend de woningen,tuinen en automerken te monstreren . Bij het wandelen in de buurt bekijken bewoners de levensstijl van anderen en vergelijken zij zich zelf met hen.
Meeuwisse haalt Freud aan. Deze meent dat de menselijke identiteit is gebouwd op basis van conflikterende gevoelens,het is een wankel evenwicht, want het EGO is als drager van identiteit altijd onderworpen aan de machten van het ES(het onbewuste)( en het SUPER EGO)het geweten.
Meeuwisse staat stil bij de Sociale Vernieuwing van Rotterdam. Daarbij ligt de nadruk op scholing,versterking van de sociale cohesie en het tegengaan van verloedering en vervuiling van de woonomgeving,door bewoners meer te betrekken bij de stedelijke ontwikkeling in de wijk.We spraken reeds over de stad als denkbeeld.Wij doen onderzoek naar de mentale kaarten en mentale constructies in de hoofden van stedelingen,die zij ontlenen aan vorm,betekenis,gebruik,relaties en transformaties die in de stad zijn waar te nemen. De mentale constructies over de stad komen tot stand door informeel leren. Die informele kennis slaan we op in ons geheugen.Dat verschilt van de informatie die we opslaan als we formeel leren. Mentale beelden doemen in de geest op als een vis die uit het water springtDe relatie tussen stad en stadscultuur is te verklaren aan de hand van mentale processen in de hoofden van stedelingen
We vergaten te vermelden dat deze studie wordt ondersteund door talloze fotos uit steden om de gedachtengang van de auteurs e.a. te ondersteunen.Indrukwekkend in dit boek is de worteling van de stad in ons brein.

Vrijheid

Vrijheid

Voordracht Bevrijdingsdag Nico Adriaans Stichting 2015

Vrijheid kiest voor een samenleving, waarin plek is voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, huidskleur, seksuele geaardheid. Een samenleving waarin je kunt zijn wie je bent en kunt worden wie je wilt. (Liesbeth Levy in publicatie 14 mei Stedenschuilen niet)
Vrij zijn is vrij VAN oorlog, onderdrukking, armoede, ziekte, racisme, onverdraagzaamheid.
Vrij zijn is TOE aan meningsuiting,vrede,gezondheid,verdraagzaamheid,
We vieren nu 70 jaar bevrijding. De Tweede Wereldoorlog eiste de tol van miljoenen doden:slachtoffers van bombardementen en beschietingen, verzetsstrijders, mensen die stierven van ontbering en honger, concentratiekamp slachtoffers.
Zelf werd ik geboren in de oorlog en was drie jaar toen de bevrijding kwam. Wat ik mij nog herinner zijn: de zwarte lichtjes (geen normale elektriciteit), de berg uien op de toegang voor mijn vader naar zijn onderduik verblijf tussen de vloeren (hij moest onderduiken omdat hij naar Duitsland moest), mijn schuilplaats onder de tafel bij lancering van V2 raketten. Mijn vader deed alles voor mij in de hongerwinter. Er waren altijd bruine bonen. Honger heb ik niet geleden. Eens werd hij aangehouden door de Duitsers. Hij trof een vriendelijke mof. Deze zei na enige tijd Fortfahren. Na de bevrijding werd Nederland opgebouwd. We genoten vrijheid. Al vroeg begon de koude oorlog die tot 1989 duurde toen de Berlijnse muiur viel. De koude oorlog werd gekenmerkt door de tegenstelling tussen NAVO pact en WARSCHAUpact. De Russen werden onze vijanden. Maar tegenstellingen bleven de wereld vervullen. De Balkanoorlog,de strijd tussen joden en Palestijnen, Afganistan, De golfoorlog, de bezetting van Irak.
In Westeuropa heerst betrekkelijk lang vrede. We kennen wel politieke tegenstellingen. In ons land is het politieke landschap versplinterd. Rechtse partijen en linkse partijen proberen te balanceren. Er zijn tegenstellingen: authochtonen/allochthonen, moslims en niet moslims, gekleurde migranten die niet welkom zijn. Er zit een hoge dosis onverdraagzaamheid in de samenleving.
Er zijn ook ziekmakende facoren: drank, drugs, korruptie, fraude,
Ik besef dat vrijheid ook betrekkelijk is. Niet alles ligt in je vermogen. We kunnen niet alles volbrengen wat we willen. Je kunt niet altijd worden wie je wil. Er zijn seksuele geaardheden zoals pedofilie die een mens gevangen houden. Onze intelligentie niveau’s lopen uiteen. Er zijn geestelijke en lichamelijke handicaps.
Vrijheid moet je soms bevechten. Vrijheid moet je elkaar ook gunnen.
Tijdens mijn leven heb ik enkele confrontaties beleefd:
1. confrontatie met militairen die Indonesiers martelden met stroomstoten (ik bezocht hen in hun hoofdkwatier)
2.Confrontatie met hoge militair die vrouwen als zgn communiste oppakte en vervolgens verkrachtte
3. ontmoeting met hoge militairen om dit soort zaken bij te leggen (eenmaal bijna gearresteerd)
4.Tijdens aanwezigheid in BethSahoer ten Zuiden van Bethlehem een langdurige Israelische beschieting over het gebied (ik verbleef onder mijn bed)
Hier in Rotterdam bleven confrontaties altijd in de sfeer van woorden: het drugbeleid, het illegalen- en asylbeleid,  sluiting van perron 0, de toestanden met leefbaar Rotterdam. De aggressie bleef beperkt tot dreigingen, hakenkruizen op de stoep, bekladderde ramen, auto in de fik, beschieting vanaf Rijksweg, vuilnis in je tuin, bommeldingen, etc.
We genieten in ons land vrede. Het is goed de oorlog te gedenken. Het is goed oorlog te bestrijden.
Laten we elkaar verdragen. Laten we begrip opbrengen voor andersdenkenden en andersgelovigen. Laten we vredig omgaan met illegalen en asylzoekers.
Wat in de oorlog gebeurd is vreselijk. Dat ondermijnt alle menselijkheid. Ik wil besluiten met een fragment van Elie Wiesel uit de Nacht. (God die zich vereenzelvigt met het opgehangen kind)