Archief van
Maand: januari 2016

Daniël

Daniël

Het boek Daniël handelt over de ballingschap in Babel toen Nebucadnezar regeerde. Het boek zelf is echter omstreeks 170 voor Chr, geschreven toen Epifanes in Damascus de tempel in Jeruzalem liet ontwijden. Er wordt dan een forse aanslag gedaan op het geloof van Israel. Maar Daniel houdt de moed er in.Aan verhalen uit de ballingschap wordt troost en moed ontleend. De Chaldeeeen kunnen aan Nebucadnezar niet de droom uitleggen omdat deze weigert over de droominhoud te spreken. Chaldeeen zijn een groepering ten Westen van Babel die expert zijn in waarzeggerij en exorcisme. Daniel grijpt in en vraagt God om hulp. Hij vraagt de God van de hemel om barmhartigheid. Hij vraagt God de verborgenheid van de droom van Nebucadnezar te openbaren. De God van de hemel weet wat er is in de duisternis. Maar het Licht woont bij Hem. God begrenst het duister. In het duister vermoeden wij dingen die niet teruggaan op Gods goede schepping. God heeft licht van duister gescheiden. God zelf is het licht. Maar hij weet wat het duister is. In ons leven kennen we ook de duisternissen die niet tot Gods goedheid behoren: ellende, ziekte, oorlog. Ons leven wordt niet bepaald door het lot. Ons leven lijkt vaak een noodlot maar toch wordt ons leven niet geschreven in de sterren. Mensen hebben in hun wanen goden bedacht. Maar uiteindelijk bleek de God van Israël, de God van de hemel, een bondgenoot te zijn tegen het lot. Hij is en blijft het Licht. De God van Israël is over de aarde heengebogen zoals een moeder over haar kind.
In de droom van Nebucadnezar openbaren zich de verborgenheden van zijn hart. Hij bedreigt de Chaldeeen met de dood. Eigenlijk is hij bang dat zij hem onderuit zullen halen. Hij heeft gedroomd van een beeld met een gouden hoofd,borst en armen van zilver, een buik van koper, benen van ijzer en voeten van leem. Een steen verbrijzelt het beeld. Het beeld stelt de rijken voor van Babel, Perzië, Alexander de Grote en Het Romeinse Rijk. Maar dan blijkt dat de God van de hemel een koninkrijk opricht. Een koninkrijk tot in eeuwigheid. In het Nieuwe Testament wordt Jezus de grondlegger van dat Koninkrijk. Het Rijk vangt aan met Jezus. Maar het Rijk is van God./ Gods Rijk gaat niet ten onder. Liefde, goedheid, geweldloosheid blijken sterker. Wij bidden: uw Rijk kome, uw wil geschiede. Deze bede moeten wij waar maken. Daniel houdt aan God vast.God buigt zich over de aarde zoals een moeder over haar kind. Wat is dat Rijk van God? Het Rijk is waar God de dienst uitmaakt. Jezus gaf het startsein. Hij zag om naar zondaren en tollenaren. Hij vergaf de zonden. Hij beantwoordde kwaad met goed. Hij was solidair met de minsten. Het Rijk van God brak aan toen hij de boze geesten uitdreef. De toestand in onze wereld is soms precair en vreemd. Vluchtelingenstromen, bombardementen, aanslagen, Honger en dood terroriseren de wereld. Mensen worden angstig. Maar toch is er in de wereld liefde en gerechtigheid. Overal binnen en buiten de kerk zijn er plekken van barmhartigheid. Mensen voelen zich geroepen naar elkaar om te zien. Van Daniël kunnen we leren tot de God van de hemel te bidden. Bij Hem is het Licht dat ons kan helpen door het duister te gaan. Het kwaad wordt soms aan banden gelegd. Dood heeft niet het laatste woord. We mogen hopen en vertrouwen. Het noodlot regeert niet langer. Ik wens u allen de ervaring toe van God die zich over u buigt zoals een moeder over haar kind.

Poetin

Poetin

Poetin is soms te doorgronden maar blijkt ook ondoorgrondelijk te zijn..Hij is een kind van zijn tijd. Hij beleefde de ondergang van het Sovjet Rijk,werkte bij de KBG,maakte de periode Jeltsin mee en was president voor hij het goed wist. Hij is bescheiden, slim, handig en intelligent, af en toe brutaal en doortastend. Helaas heeft de macht hem toch gecorrumpeerd.Hij raakte in teveel duistere zaken betrokken en blonk daarin niet uit. Steven Lee Myers schreef een boek over hem “De Nieuwe Tsaar”. Na Jeltsin moest Poetin orde op zaken stellen. Hij moest een einde maken aan het voortwoekerende misbruik dat land en regering in de diepte sleurde. Poetin hielp zijn oude vriend Sobtsjak naar het buitenland te vluchten. Poetin bleef zijn vriend trouw. Het maakte indruk op Jeltsin. Poetin was competent, gedisciplineerd en onkreukbaar. Hij besefte de grenzen aan de macht. Buitenlandse diplomaten waren enthousiast over Poetin. Hij beheerste zich zelf en straalde vertrouwen uit. Hij drong zich niet op. Poetin was niet dol op verkiezingscampagnes. Hij beschouwde deze als leugens en manipulaties.. Poetin klonk nooit defensief maar tartte en provoceerde. Hij kon ook krachtig uithalen. Poetin meende dat wie geen spijt voelt over de verdwijning van de Sovjet Unie geen hart heeft, wie de de Sovjet Unie weer in zijn oude staat zou willen herstellen heeft geen verstand. Het westen maakte het Poetin niet gemakkelijk.Voormalige Oostbloklanden werden lid van de NAVO.Ze traden toe tot de Europese Unie.Staten als Georgië en Oekraïne begonnen ook toenadering te zoeken tot het Westen. Dat irriteerde Poetin enorm temeer omdat sommige staten Russische minderheden kenden.Poetin voelde zich daarin alleen. Hij werd beïnvloed door Ivan Iljin, een religieus en politiek filosoof. Door Oekraïne voelde hij zich bedrogen. De Europese Unie stond daar op de stoep. Poetin haalde uit hij annexeerde de KRIM en verleende steun aan de Russen in Oost Oekraïne. Hij maakte een einde aan de macht van Chodordowski. Poetin kon de uitwassen van het kapitalisme tijdens Jeltsin periode tot stand gekomen niet verdragen.Soms wordt Poetin bedorven door macht. Hij bleek ook te liegen en huichelen. Hij stelde economische macht van het Kremlin ter spraken en vroeg zich af wat nu de invloed was van de gewone burger.Er waren bittere tegenvallers: de eindeloze strijd in Tsetjenie, de aanslagen in Moskou en elders,de activiteiten van de geheime diensten bij de liquidaties van vooraanstaanden. Hier viel Poetin door de mand van geheime diensten. Georgië meende Zuid Ossetie te kunnen bezetten en hoopte op steun van het Westen.Poetin sloeg hard terug. Vaak wordt deze oorlog aan Poetin verweten. Poetin maakte Medvedew tot president.Poetin was nu premier. Medledew was gematigd en liberaal maar moest volstrekt gehoorzaam zijn aan Poetin. Henry Kissinger vond Poetin geen Stalin. Hij had genoeg macht om de taken te vervullen. Macht verandert mensen. Inclusief Poetin.Hij leefde zich uit aan de Olympische Spelen in Sodji. Daar kikte hij op en verhoogde zijn zelfvertrouwen. Het westen had zich krachtiger moeten inspannen om Poetin te behouden. Je moet Rusland een kans geven en het geen diktaten opleggen.

Hoe leven ontstaat

Hoe leven ontstaat

Hoe leven ontstaat (khalili en mcfadden)

Een roodborstje kan het magnetische veld van de aarde detecteren.

De kwantummechanica beschrijft de wetten die elektronen volgen en de manier waarop zij zichzelf ordenen binnen atomen. De ontdekking van de structuur van het DNA was een mechanistische sleutel die de genen ontsloot.

Vissen hebben een scherp reukvermogen. Twee derde van de hersenen van haaien wordt gebruikt voor reuk. Ze staan erom bekend dat ze een druppel bloed op meer dan een kilometer afstand kunnen ruiken. Bij riviermondingen verzamelen zich miljoenen zalmen die tegen de stroom in landinwaarts zwemmen, stroomversnellingen, watervallen en zandbanken overwinnen om hun paaigebieden te bereiken.

Een beer kan een kadaver op 20 km ruiken.

Onze biologische klok is vastgelegd in onze genen. Deze bevindt zich in de hypothalamus,een klier diep in de hersenen.

Trekvogels hebben een ingebouwd kompas.

Is bewustzijn een eigenschap van alles wat leeft. Een deel van de materie kreeg bewustzijn.Door onze bewuste geest kunnen wij een hoop weten. Geest en lichaam zijn een en het zelfde.Het bewustzijn is een kwantummechanistisch verschijnsel.

Het ontstaan van het universum, het ontstaan van leven en het ontstaan van het bewustzijn zijn de drie grootste mysteries. Bepaalde vormen van chaos genereren orde door middel van zelforganisatie.

De melkweg van het internet

De melkweg van het internet

De Melkweg van Internet (Manuel Castells)

Het internet is het weefsel van onze levens. Het internet vormt de technologische basis voor de organisatorische vorm van het informatietijdperk: het netwerk. Het internet is een communicatiemedium dat voor het eerst de communicatie van velen met velen op een zelfgekozen tijd en wereldwijd mogelijk maakt. Bewuste communicatie (menselijke taal) bepaalt de biologische bijzonderheid van de menselijke soort. Castells gelooft dat het internet een fundamenteel instrument is voor de ontwikkeling in de Derde Wereld. Het internet is ontstaan op de onwaarschijnlijke kruising van wetenschap op hoog nivo, militair onderzoek en de vrijheidsgezinde cultuur. De openheid van de architectuur van het internet was de bron van zijn voornaamste kracht: zijn zelf evoluerende ontwikkeling toen de gebruikers producenten werden van de technologie en de vormgevers van het gehele netwerk. De internetcultuur is volgens Castells de cultuur van de scheppers van het internet.Onder cultuur verstaat hij een stelsel van waarden en overtuigingen die het gedrag inspireren. De toepassingen van het internet zijn overweldigend instrumentaal en nauw verbonden met het werk,gezin en het dagelijks leven van internetgebruikers. E-mail vertegenwoordigt meer dan 85% van het internetgebruik. Maatschappelijke bewegingen manifesteren zichzelf in de 21 eeuw op en via internet. De invloedrijkste maatschappelijke bewegingen zijn tegelijkertijd geworteld in hun locale context en richten zich op een mondiale invloed.

Van het internet werd verwacht dat het een ideaal instrument zou zijn om de democratie te bevorderen.Internet maakt informatiepolitiek mogelijk. Vrijheid van meningsuiting kan zich over de hele planeet verspreiden zonder afhankelijk te zijn van massamedia. De differentiatie tussen bezitters en bezitlozen van het internet impliceert ongelijkheid en uitsluiting. 20% van de mensen beschikt over 86% van de rijkdom.Helaas leidt uitsluiting tot mondiale criminele economie. Dat destabiliseert en corrumpeert.