Archief van
Maand: maart 2017

Tegen de stroom

Tegen de stroom

Ernst Hirsch Ballin

De ideologie van het nationaal socialisme ontneemt medemensen de grond van hun bestaan. Volgens Titus Brandsma ziet de mens in en door en met God zich verenigd met alle andere mensen. De nazi-ideologie ontkende de gelijkwaardigheid van mensen en ging uit van een superieur gewaand eigen volk.
Marktwerking ordent niet maar behoeft ordening.
Rechten van de mens spelen in het complexe spanningsveld van samenlevingen die niet homogeen zijn en die mensen omvatten die onderling verschillend zijn.
Goed migratiebeleid vergt juist differentiatie, onderscheid naar redenen voor komst en mogelijkheden van terugkeer, en een afstemming van juridische kaders op die verscheidenheid. . Noch iedereen is welkom, noch grenzen dicht kan tot iets goeds leiden.

De aanmatiging van superioriteit en de angst voor de vreemdeling hebben elkaar steeds weer versterkt. De erkenning van de ander als subject in zijn of haar waardigheid duldt geen uitsluiting. Wat moet worden afgewezen en bestreden is de kijk op medemensen die de ander tot een ding reduceert, slechts van betekenis wegens zijn producief vermogen, als verlener van seksuele diensten of als pion die in gewapende strijd wordt geofferd in ruil voor een valse belofte van geneugten na de dood.

Thomas Moore en Erasmus stonden aan de wieg van een christelijk humanisme,dat gekenmerkt werd door religieuze verdraagzaamheid en een rationele benadering van maatschappelijke vraagstukken.
Recht en rechtvaardigheid zijn voor mensen herkenbaar in de persoonlijke ervaring. De paus zei in 2009 dat inzet voor rechtvaardigheid versterkt wordt door liefde voor de medemens zonder onderscheid.
De staat berust als het ware op een verbond dat de mensen met elkaar sloten om in vrijheid te leven en hun conflicten niet door geweld mar door het recht te laten beslechten.
Reeds Kant begreep dat eigenbelang nastreven ten koste van anderen helemaal geen vrede kan brengen.
Hopen is vertrouwen hebben.
Dit boek van Hirsch Ballin is de moeite waard. Het geeft een duidelijk inzicht in onze rechtsstaat.

Wat is waarheid?

Wat is waarheid?

n.a.v. Johannes 18:33-39

De kruisverheffing van Jezus is zijn troonsbestijging als koning. Pilatus begrijpt daar niets van. Hij vraagt of Jezus inderdaad de koning der joden is. Jezus antwoordt dat zijn Koninkrijk NIET van deze wereld is. Jezus is in de wereld gekomen om van de WAARHEID te getuigen. Pilatus raakt verder in opperste verwarring. Hij vraagt: wat is WAARHEID? Daarover willen we het hebben.

WAARHEID betekent: wat vast ligt. Wat echt is. Waarheid heeft betrekking op Gods werkelijkheid. God is de WAARHEID. Deze waarheid schenkt leven. Waarheid is betrouwbaarheid. God is waar. Hij doet wat Hij zegt. God keert zich af van leugen en bedrog. God is trouw en daarom is Hij waar. Jezus is gekomen om van deze waarheid te getuigen. Daarom is Jezus zelf de weg, de waarheid en het leven. Zijn koningschap rust op de Geest van God. Op het moment dat de paaslammeren geslacht worden zegt Pilatus tegen het volk: zie uw koning. Dan wordt er geroepen: weg met hem, kruizigt hem. De woorden van de profeet Jesaja worden werkelijkheid. De lijdende knecht des Heren die veracht wordt. Hij draagt onze ziekten en smarten. Hij wordt als lam ter slachting geleid. Hij draagt onze zonden. Pilatus laat Jezus aankleden als koning. Hij zegt tegen het volk: zie de mens. Maar het volk roept: weg met hem, kruizigt hem. De koning wordt opgehangen. Hij is van God gekomen..Koning naar de Geest van God. Zijn Rijk is niet van en uit deze wereld maar wel bestemd voor deze wereld. Jezus is de waarheid. Wij zijn geroepen om waarheid te doen: nl het gebod van Christus vervullen. Het ware licht van Jezus is het licht van ons leven. Wie uit de waarheid van Christus is, is uit God. Wij leven in een wereld die door leugens, nep, bedrog wordt geregeerd. In de politiek hebben we daar bijna dagelijks mee te maken. Met waarheid wordt gesjoemeld. Onze kranten staan daar vol van. Virginia Woolf schreef eens: het vreemde van het leven is dat niemand er ooit een kloppend verslag van heeft gemaakt. Het leven klopt niet. Dat is wat ons verontrust. Er zit storing op ons leven. Mensen maken ruzie en beschuldigen elkaar. Waarheid is ver te zoeken. Het leven is vaak zo onecht en bedrieglijk. Ja,wat is waarheid? God zelf is betrouwbaar en wil ons leven laten delen in het ware leven van Jezus. Hij is betrouwbaar en echt.Pilatus doet een poging om Jezus te verstaan. Maar het lukt niet. Hij staat onder druk. De leugen regeert: kruizigt hem. Dat is de diepe tragiek van het niet kloppende leven. Het volk Israël en de kerk zijn daarin vastgelopen. Jezus is de waarheid en wil zijn Rijk vestigen op deze aarde. Maar hij wordt afgewezen en gedood.  Zo is het velen vergaan die Jezus navolgden. Jezus is lijdende knecht des Heren die als lam ter slachting wordt geleid. Dat is het grondprincipe van ons leven. We zullen Jezus geboden volgen: omzien naar de naaste, het liefhebben van de vijand, omzien naar de arme, de hongerige, de dorstige, de gevangene, de vluchteling. Dat moet altijd onze politieke keuze bepalen. Geen baas willen spelen, niet de macht van geweld en kapitaal.. Geen angst voor moslims. Ook zij geloven in Jezus vertelt de Koran. Ik besef dat het leven vaak niet klopt. Ziekte, dood, pech, verlies, vervreemding. Dat alles kan het leven moeilijk maken. Toch is Jezus daarin afgedaald. Hij opent de weg van waarheid en laat ons niet in het duister achter. Hij schept leven in het licht. Zijn dood is doorgang naar het leven met God. Zijn betrouwbaarheid blijft overeind. Heb daar vertrouwen in. Laat je niets wijsmaken/De waarheid leidt je naar Gods Rijk op aarde. Het gaat om de liefde voor de medemens. Dat leidt tot echt leven. Getuig van de waarheid en doe de waarheid. Gods trouw waakt over u.