Archief van
Maand: mei 2017

Oproep!

Oproep!

Stichting SOS
Boompjes 582
3011 XZ Rotterdam
NL92INGB0004871159

Rotterdam, 23 mei 2017

Beste mensen,
De Stichting SOS bestaat al weer bijna 10 jaar. Ik verzocht toen een aantal vrienden om de SOS te helpen van de grond te komen. Dat lukte goed maar ik had niet voorzien dat een aantal mensen die ons steunden kwam te overlijden. Daardoor komen we nu in moeilijker situaties. Wellicht ziet deze of gene nog mogelijkheden meer bij te dragen.

We zijn inmiddels verhuisd van Eemstein naar de Egelantierstraat. Verhuizen kost altijd zorgen. Maar ieder doet zijn best. De Somaliërs maakten door de verhuizing een kleine inzinking door. Maar men gaat weer moedig verder. Heyplaat duurt nog steeds voort.

Illegalen leven voort. Zij kunnen gelukkig profiteren van het beleid van de burgemeester. De IND blijft immer ondoorgrondelijk. Dezer dagen weer eens een gesprek met de Marokkaanse consul-generaal.

De Doucegroep kwam dezer dagen weer bijeen. Met de transgenders gaat het gelukkig beter. Met de pedofielen gaat het redelijk. Een van hen geniet nu van meer vrijheid: mag overdag vrij reizen.
De kabinetsformatie volgen we met interesse. Ik vind het jammer dat de koning nauwelijks nog een rol speelt. Maar het zij zo. Een van onze mensen die onlangs overleed was vurig voorstander van het voltooide leven. Ingewikkeld onderwerp. De stijgende verantwoordelijkheid voor het eigen leven speelt een grotere rol. The mind of the universe op zondagavond is bar boeiend. Ik hoop dat jullie het goed maken.
Gedenk de SOS NL92INGB0004871159

Groot is onze dank met hartelijke groet,

Alma Kikkert, Nico Binnendijk en Hans Visser

In memoriam Ari Vaandrager

In memoriam Ari Vaandrager

Rotterdam,12 mei 2017

Lieve familie,

Van harte gecondoleerd met het overlijden van uw vader en opa. Inderdaad was hij onvergetelijk. We leerden elkaar de afgelopen 15 jaar kennen. Arie schreef een boek over mij dat hij met liefde en toewijding schreef. Onvergetelijk. Jaarlijks bezochten we elkaar en wisselden van gedachten. Hij was een erudiete en meelevende man. Hij was altijd druk bezig met studie van en over mensen. Het laatste jaar sloeg enige verwarring toe maar tijdens ons laatste gesprek vorig jaar kreeg hij de boodschap nog altijd over. Het is een voorrecht geweest Arie te hebben leren kennen. Hij was altijd blij met de kinderen en kleinkinderen. Hij kon zo invoelend vertellen. Hij was echt geïnteresseerd in je. Met vreugde ging ik op bezoek bij hem. Jammer dat dit nu voorbij is. Arie heeft geweldig zijn best gedaan mij te begrijpen. Ik had met hem buitengewoon inhoudelijke gesprekken. De woorden van Schweitzer zijn terecht gekozen. Voor u is het jammer van hem te scheiden. Maar ik besef dat u ook warme herinneringen hebt. Ik wens u sterkte toe. Ik probeer dinsdag in de Kloosterkerk te komen maar het kan zijn dat mijn gezondheid tekort schiet.

Met hartelijke groet,

Hans Visser Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam

In memoriam Rob Moralis

In memoriam Rob Moralis

Vele jaren geleden leerden we elkaar kennen. Ik kwam veel bij jullie aan huis. Jullie kinderen Natasja en Soraya bewonderde ik. Zij bleven trouw op de achtetrgrond in moeilijke tijden voor Rob en Lia. De tijden zij gelukkig veranderd. Ik kreeg van Rob een kruis dat ik aan gebracht heb tegen mijn boekenkast. Een blijvende en tastbare herinnering. Het kruis van Jezus. Hij heeft ons leven gedragen en was present waar we het leven zo moeilijk vonden. Jezus is altijd solidair met ons. Hij die kwam voor gesjoichte mensen. Hij zocht de zwakken en armen op. Hij droeg onze ziekten. Hij vergaf ons de zonden. Aan het kruis bleek dat hij zich door God verlaten vond. Hij bedacht het lot van de medegekruizigde. Hij gaf zich over aan God. Het werd donker maar het kruis werd een lichtend begin van zijn verrijzenis. Niets kan ons meer scheiden van Gods liefde zelfs de dood niet. Het geloof in Jezus heeft jullie allemaal bevrijd. De afgelopen maanden hebben we bij elk bezoek gebeden. Dat gaf ons gevoel van verlossing en bevrijding. Fijn dat we hier samen mogen zijn met de naaste familie, de kinderen, de kleinkinderen en Lia. Julie hebben allemaal in moeilijke tijden je best gedaan. Jullie hebben elkaar vastgehouden. Rob is nog onlangs hier gedoopt. Dat is de bevestiging van de verbondenheid met Jezus. In de dieptepunten van ons leven heeft God ons niet vergeten. Ik herinner me nog de gesprekken van de jaren tachtig. Onvergetelijk. Nu zijn we samen om afscheid te nemen van Rob om hem toe te vertrouwen aan Jezus. Hij is met ons door alle tijden heen. De rouwkaart getuigt van vrede die over ons gekomen is. Rob heeft daarin mogen delen.Ik wens jullie allemaal die vrede toe.

Ik was in de kerk van Victory Outreach. De Voorganger Jerry bood nog zijn excuses aan voor het conflict tussen zijn kerk en de Pauluskerk in de jaren negentig. Het was goed een gemeenschappelijke cliënt samen te gedenken.

Bruid van de Maas

Bruid van de Maas

Rotterdam Bruid van de Maas | Han van der Horst

Vergeleken met andere boekwerken over de historie van Rotterdam valt dit boek tegen. Soms te oppervlakkig en niet zo diepgaand. Moeilijk vind ik het dat de auteur soms te weinig vanuit de context schrijft. Hij wijdt ook aandacht aan de historie van Perron 0. Maar ook nu gaat hij om de context heen. Kernvraag is: hoe waren de verslaafden omstreeks 1985 er aan toe in de stad. Je kunt niet over Perron 0 schrijven vanuit de situatie 30 jaar later.
Verdrietig is het bericht over Anneke Jans uit Brielle die ter dood werd veroordeeld wegens haar doperse verwantschap.
Boeiend was pastor Huibert Duifhuis die als een vrijzinnige katholiek met protestanten omging. De beeldenstorm ging aan Rotterdam voorbij. Interessant is de opkomst van koffiehuizen waar men de krant kon lezen. Koffiehuizen zijn een prachtig model voor ontmoetingsplaatsen van mensen. Een mens kan zich zelf zijn. Dat was ook het geheim van de koffieruimte op Perron 0
Langdurig moesten de mens rondkomen met aardappelen en reuzel. Vlees, vis, kaas en eieren waren nog luxe.
In de oorlog gold dat je niet zonder een redelijk doel op de openbare weg mocht bevinden. In de eerste jaren van Fortuyn werden ook mensen opgepakt omdat ze zonder redelijk doel in de openbare ruimte bevonden. Fortuyn zou dat niet geapprecieerd hebben. Maar hij was al vermoord. Met de mensen die hij in de slotdagen aantrok als aanhang was het niet goed gesteld. Zij bevonden zich zonder redelijk doel in de politieke ruimte.

Onze vroegste voorouders

Onze vroegste voorouders

Algemene geschiedenis van Nederland 1 – Onze vroegste voorouders; De geschiedenis van Nederland, tot 5000 v. Chr.
| Leendert Louwe Kooijmans

Hoe verging het onze voorouders in het stenen tijdperk.
Waarom werd een lichaam begraven? Neanderthalermensen waren bedroefd bij het overlijden van hun groepsgenoten. Deze emoties vinden we ook bij chimpansees en olifanten. In grotten werden muurschilderingen gevonden.
De eerste kunst lezen we af van kralen of hangers die door oker rood gekleurd waren. Persoonlijke identiteit is bij uitstek zichtbaar waar mensen na hun overlijden individueel zijn begraven. Emotionele motieven en affiniteit met overledenen of hun positie speelden een belangrijke rol. Mensen gaan elementen uit de hen omringende natuur en ook zich zelf herkenbaar uitbeelden. Aangenomen wordt dat Venus-beeldjes rituele of zelfs magische relaties bezaten met betrekking tot de vrouwelijke vruchtbaarheid. Het laat zich denken dat de mensen de fauna als geanimeerd ervaarden, voorzien van geestkracht. Sjamanen hadden spirituele krachten die via magische handelingen voor de gemeenschap middelaars waren in de transcendente contacten.
We hebben in Zuid Duitsland twee fluiten gevonden van circa 40.000 jaar voor Christus.
De haard, tent en naaste omgeving zijn de fysieke afspiegeling van de familie. Het is de weerslag van wat met domesticity wordt aangeduid, organisatie van groepen in zelfstandige huishoudens.

Het meest vernieuwende misschien wel het uitgebreide gebruik van hout en plantenvezels als grondstof voor hun uitrusting, van boomstamkano’s tot visnetten. We hebben kunnen vaststellen dat in de geschiedenis de warme golfstroom naar het Noorden op gang is gekomen. De Noordzee rukte op naar het Zuiden en maakte contact met het rivierdal van de Rijn (het Kanaal). Engeland raakte geïsoleerd.

In Europoort vonden we op tientallen meters diep de kampplaatsen op de toppen van lage duinen. Uit circa 8000 jaar voor Christus. De kampplaatsen waren van jagers. Er was sprake van voedselplanten: knollen, wortels, uien, vruchten, noten, bessen, paddenstoelen en bladgroente. In Drente en Hardinxveld vonden we kano’s van hout gemaakt. Aan onze voorouders werd speciale betekenis toegekend. In de vruchtbare Halvemaan richtten de jagers heel vroeg vaste woonplaatsen in met op steen gefundeerde hutten met een accent op een opmerkelijke voedselbron: wilde granen. Langzaam ontwikkelt zich akkerbouw en veeteelt. Klassieke huisdieren zijn: schaap, geit, varken en rund. Mensen gaan meer en meer structuur geven aan hun gemeenschappen. Mensen hadden behoefte aan voedselsurplus voor het geven van feesten. Peulvruchten als erwt en linze waren geliefd. De uitgestrekte streppen waren het domein van de gazelle. Mensen leren touw te maken. Mensen leren wennen aan vaste woonplaatsen. Voor vrouwen was dit veel praktischer. Mensen maken sikkels om te oogsten en maken maalstenen, vijzels en stampers. Ze maakten sieraden als zichtbaar teken van de persoonlijke identiteit. Sjamanen die als intermediair optreden tussen mensen en hogere machten winnen aan betekenis. Het samengaan van gerst en bakken werd aanleiding om aan het brouwen van bier te denken. Doden werden onder de vloer van het huis begraven. Het rundvee werd reeds gemolken. Men deed ook aan bemesting. Helaas raakten de mensen ook slaags met elkaar. Konflikten werden uitgevochten. In massagraven werden sporen van geweld op de gebeenten aangetroffen. De jagers van Swifterband (Flevopolders) kenden huisdieren en verbouw van granen (4000 jaar voor Chr.) Huisdieren waren varkens en runderen. In Schipluiden en Ypenburg troffen we onderkomens aan met erven die van een hek voorzien waren. Mensen gebruiken de trek kracht van runderen voor ploegen. Mensen gingen ook offeren.

Miskotte

Miskotte

Miskotte Theoloog in de branding 1894-1976  | Herman de Liagre Böhl
Miskotte was een vermaard theoloog die we leerden kennen tijdens ons seminarie in 1965. Als de goden zwijgen,was het werk dat ons intrigeerde.Ik heb echter geleefd onder de inspiratie van A.A.van Ruler. Heel merkwaardig dat hij niet voorkomt in het boek over Miskotte. Miskotte raakte onder de indruk van Kohlbrugge. Van hem leerde hij dat de mens door en door zondig is maar buiten zich zelf om door Jezus van zijn zonden wordt gereinigd. Van Gunning leerde hij dat de bijbel Gods Woord is. Maar de bijbel was niet onfeilbaar.In de bijbel staan ook menselijke mythen en sagen. Miskotte betreurde het dat de natuurwetenschap tot een toetssteen van de waarheid werd gemaakt. Miskotte bewonderde Dostojevski. De grootinquisiteur maakte diepe indruk. Het ging er om het leven meer lief te hebben dan de zin van het leven. Karl Barth was de grote liefde van Miskotte God en mens moet je onderscheiden. God is God en de mens is mens. Christus is de bron van de kennis aangaande God. Alles wat een mens over God te weten komt is louter uit genade. Religie en geloof moet je onderscheiden. Religie is als activiteit van de mens te verstaan om een relatie met God te creëren. Geloof is wat de openbaring van God in een mens bewerkt. In Christus wordt de verloren eenheid met God hersteld. Dan is mens vanuit zijn oneigenlijkheid weer thuis bij God. In de kwalifikatie van Christus blijkt dat de verloren wereld wordt aangeraakt en begrensd door God DE mens veroordeeld in zijn verbondenheid met de zonde wordt opgericht als de nieuwe mens. Na de opheffing door God volgt de opheffing tot bij God. Het kruis van Jezus is de gestalte waarin de genade zich in deze wereld kenbaar maakt. Theologische kennis wordt niet verkregen vanuit natuur of rede. Barth en Miskotte verwerpen de christelijke staat. Maar de staat moet wel afspiegeling zijn van het Koninkrijk van God. Ook raakte ik zelf onder de indruk van Miskottes werk over Job. Gods wegen zijn onkenbaar. God was de verborgene achter het onweer God is verscholen God openbaart zich loodrecht van boven. Ook Kafka hield Miskotte bezig. Joseph Kuuit het Proces van Kafka doet vergeefse pogingen om zijn vermeende misdaad te achterhalen. K. in het Slot van Kafka probeert vergeefs in contact te komen met zijn opdrachtgever op een mysterieus kasteel. Beiden gaan dood. Beroemd is Miskottes werk: Edda en Thora. In het heidendom draait alles om de Chaos als oorsprong en eindbestemming. Het Oude Testament is gericht op Gods schepping tot aan de voleinding in het Koninkrijk van God. Heidendom is de sacralisering en legitimering van het bestaande. Het jodendom is de opstand daartegen uit naam van gerechtigheid. Heidendom is de verering van het Noodlot, jodendom is de koestering van de relatie, het verbond, de ontmoeting. Het heidendom is de grondvorm van het natuurlijk bestaan, het komt voort uit de natuurlijke bodem van ieders ziel. Het jodendom beschikt door de dagelijkse omgang met de Thora over een impliciet geloof, namelijk een automatisch vertrouwen in de enige verborgen God en is daarmee antiheidens. In 1945 wordt Miskotte door een ramp getroffen. Zijn vrouw en een dochter komen om het leven bij een voedselvergiftiging. Dat was een harde klap voor Miskotte die toch altijd last had van manische depressie. Hij overleefde het en kon zijn theologisch werk voortzetten. In zijn boek “Als de goden zwijgen” vertolkt hij de centrale gedachte dat het Oude Testament de kerk een tegoed biedt. Gods Woord komt als verhaal tot ons. Miskotte introduceert de vierde mens, die dominant is in de hedendaagse westerse cultuur, de vierde mens gelooft nergens meer in. De wereld van de vierde mens laat zich kenschetsen als postmoderne opvatting van het bestaan: alle grote verhalen, alle waarden, alle idealen blijken leugens te zijn, inclusief het verhaal van de vrijheid van de mens. Tegen een achtergrond van massieve stilte heeft Israël het Woord van JHVH ontvangen. Voor wie zich gevangen voelt in de diepe stilte van het niets kan de mare van het Oude Testament verlossing brengen. Miskotte is een boeiend theoloog. Hij heeft me niet doen bekeren. Ik blijf aanhanger van van Ruler. God is de Schepper. Zijn plannen zijn niet de onze. Zijn wegen zijn niet onze wegen. Gods Woord komt uit Gods mond en keert niet vruchteloos tot Hem terug. God is in de stilte, de verschrikking, de dood. Maar Zijn Woord is vlees geworden in de unieke mens Jezus, die de Christus is.