Archief van
Maand: juli 2020

De strijd om God | Karen Armstrong

De strijd om God | Karen Armstrong

Alle wereldgodsdiensten leren dat spiritualiteit niets wordt als zij niet uitloopt op daadwerkelijke compassie.

De nadruk op het persoonlijk geloof zou er toe bijdragen dat de waarheid steeds subjectiever werd; een kenmerk van de moderne westerse mentaliteit tot de doop van het kapitalistische arbeidsethos. Calvijn droeg bij tot de doop van het opkomende kapitalistische arbeidsethos door arbeid een heilige roeping te noemen.

De moslims ervoeren de moderne wereld als een vreemde macht die hun land binnendrong en die nauw verbonden was met de kolonisatie en de buitenlandse overheersing.

Het Chassidisme was een echt conservatieve hervormingsbeweging. Zijn spiritualiteit was mythisch van aard.  Deze was gebaseerd op de vonken van het goddelijke licht die tijdens oercatastrofe in de materie gevangen waren geraakt. Een vonk van het goddelijke was in absoluut alles te vinden. Er was geen plaats waar God niet was. God was altijd aanwezig en beschikbaar en kon worden ervaren terwijl de chassidiem bezig waren met eten, drinken vrijen of zakendoen. De chassidiem ervoeren een heilige aanwezigheid in alles. Hij die de Thora bestudeert communiceert met God, want God en Thora zijn een.

Er is en leegte in de kern van de moderne cultuur. Pascal schrok vol angst terug voor de leegte van de kosmos. Descartes had het menselijk wezen beschouwd als de enige levende bewoner van een trage wereld. Hobbes had zich voorgesteld dat God terug trad uit de wereld en Nietsche had verklaard dat God dood was. De mensheid was haar richting kwijt en raasde af op een eindeloos niets.

Auschwitz | Laurence Rees

Auschwitz | Laurence Rees

Laurence Rees schreef een boek over Auschwitz.
Himmler was een doorslaggevend figuur in het doden van joden. Hij had aandeel in alle vernietigingskampen van Auschwitz, Sobibor en Treblinka. Hij bedacht de moord door koolmonoxide uit zogenaamde douchekoppen. In de kleinere kampen werden 1,7 miljoen mensen vermoord. Oekraïense bewakers waren berucht om hun wreedheid. In Treblinka werden 312.500 mensen vermoord. In Auschwitz was dokter Josef Mengele berucht.Hij is ooit gepakt en wist te ontkomen nar Zuid Amerika. Ook Eichmann was berucht. Hij ontkwam maar Zuid Amerika en werd aangehouden door Israël. Hij onderging het doodvonnis in Israël. Uit de gaskamers werden stemmen gehoord van mensen die God God riepen.Naast de joden werden de Zigeuners slachtoffer.Een half miljoen van hen werd vermoord. De meerderheid van de moordenaars is niet gestrafd. DE meeste gevangenen zijn nooit schadeloos gesteld voor het leed dat zij ondergingen.

Ik zal de wereld nooit meer zien | Ahmet Altan

Ik zal de wereld nooit meer zien | Ahmet Altan

Wie de plek had gemaakt moet bewust gewild hebben dat de mensen die daar opgesloten werden hun gezicht zouden verliezen. Hij moet gedacht hebben dat de weerstand van de mensen die in dat gebouw zware ondervragingen ondergingen sneller zou breken wanneer ze hun gezicht verloren. Wanneer hij het niet over het dorp had las hij de Koran of hij bad of hij mompelde alsof hij in zich zelf praatte: ik kan geen namen noemen, dat kan ik niemand aandoen. Het was plots komen te overlijden. Ik leefde maar het leven was dood. Terwijl ik dacht dat ik zou sterven en het leven door zou gaan, was het leven gestorven en was ik achtergebleven. Ik moest leren blazen in het leven te creëren, moest ik creëren met mijn eigen adem.

De auteur belandt levenslang in de gevangenis. Vreselijk voor hem Ahmet Altan. Nu leren we ook Erdohan kennen van wie we eens dachten dat hij de goede weg bewandelde. Hij raakte de weg kwijt. We hunkeren naar zijn einde.

Eindstation Auschwitz | Eddy de Wind

Eindstation Auschwitz | Eddy de Wind

Wat je wel ziet is de vlam, die eeuwige vlam uit de schoorsteen van het crematorium. Dag en nacht dat vuur. Altijd het bewustzijn dat daar mensen branden. Mensen als jij, met hersenen en een hart, dat het bloed voortpompt door een eindeloos net van bloedvaatkanalen, levend tot in het uiterste vezeltje, tot in het nietigste celletje. Gods wonderlijke schepping.

Simpelweg Einstein | Rüdiger Vaas

Simpelweg Einstein | Rüdiger Vaas

Rüdiger Vaas schreef Simpelweg EINSTEIN. De relativiteitstheorie is zowel door astronomische metingen als experimenten op aarde glansrijk bevestigd. Einstein heeft baanbrekend werk verricht in de microwereld. Hij bewees dat materie is opgebouwd uit megakleine deeltjes: atomen. Hij ontdekt ook dat licht bestaat uit kwantums, minuscule hoeveelheden energie en dus geen continuum is. Hij was een van de grondleggers van de kwantumtheorie. Dit is de kern van de kwantumtheorie. Zijn eenheid is die van de werking, dus energie vermenigvuldigd met tijd. Einstein is van een ding overtuigd: “God dobbelt niet”. Einstein gaf lucht aan zijn onbehagen over het toeval en de zuiver statistische beschrijving in de nieuwe kwantumtheorie. God dobbelt niet De bijbel is een verzameling eerbare maar niettemin primitieve door en door kinderlijke legenden.

Snoecks 2020

Snoecks 2020

Snoecks viel dit jaar tegen. Er waren geen gedachten die mij aanspraken. Het is aan mij voorbij gegaan. Volgende keer beter.

Johan van Oldenbarnevelt | Jan Niessen

Johan van Oldenbarnevelt | Jan Niessen

Het gaat om een fraai boek van Jan Niessen over een belangrijk historisch persoon uit onze geschiedenis, die op jammerlijke wijze door onthoofding om het leven kwam. Hij was medeoprichter van de Verenigde Oost-Indische Compagnie(VOC). Alle steden met kapitaalkrachtige reders moesten op gelijke basis mee kunnen doen en delen in de winst. Ze kochten aandelen in deze onderneming die verhandeld konden worden. DE VOC kreeg een monopolie op de handel op Azie. De compagnie was meer dan alleen een handelsonderneming. Zij mocht verdragen sluiten namens Staten-Generaal. Zij bouwde forten langs de handelsroute, gebruikten geweld en spraken recht. In gevangenschap leest hij de psalmen. Maar hij wil niet schuld bekennen. De contra remonstranten olv Maurits hebben de overhand.

De essentie van Arendt

De essentie van Arendt

In westerse democratieën zien we extreem rechtse partijen inspelen op de lethargie en onvrede van een- groter wordende groep niet- stemmers.  De kern van her betoog van Heidegger is dat de mens een wezen is dat antwoordt op het zijn, de betekenisvolle wijze van zijn van alles en iedereen. Voor Arendt betekent de zorg voor de wereld van de mens nu juist dat hij de wereld met anderen deelt en daarom zijn handelen altijd afstemt op dat van de anderen. De dingen krijgen pas een waarde wanneer ze op de markt worden geruild. De ruilwaarde of markt waarde verandert wanneer er iets verandert in de verhouding van het ene artikel tot het ander. Of de mens zich in de metropool van de toekomst zal thuis voelen zal grotendeels van de makende mens afhangen. De mens is geboren om een begin te maken en te handelen. Elk mens wordt geboren voor een nieuw begin. Een daad krijgt pas betekenis door het gesproken woord waarmee we anderen uitleggen wat te doen en nog zullen doen. Politiek maken is pogen om met de opmaat van een plan of een strategie een bepaald doel te bereiken. Mensen als Mandela en Tutu beseften dat vergeving het enige alternatief was voor een lange periode van gewelddadige wraak jegens de onderdrukker. Wat de mensen bij introspectie gemeen hebben is niet de wereld maar de structuur van hun bewustzijn. Volgens Augustinus kan onze ziel een doel uitkiezen en zo over het gedrag van de mens beslissen. Mensen willen de wereld begrijpen om zich er thuis te kunnen voelen. De politieke crisissen van de 20e eeuw hebben een totaal echec van onze moraal teweeg gebracht.

Brieven aan God | Paul van Vliet

Brieven aan God | Paul van Vliet

Een fraai boek in het slot van je leven. Ze zeggen dat God in de mens zit of sterker nog: God dat ben je zelf. Ik zie u God in dit stadium van mijn leven vooral in het mysterie van het mooiste, het beste, het diepste. Daar ben ik naar op zoek. Ik vind u in de liefde, in adembenemende kunst, in de onschuld van een kind, in eerbied voor het onbegrijpelijke. Voor God is iedere formulering of omschrijving per definitie gebrekkig en ontoereikend. We moeten afscheid nemen van alles wat vertrouwd is. In de vrijgekomen ruimte zal ik U uiteindelijk tegenkomen.