Bergrede

Bergrede

Zittend op een strategisch goed uitgekozen bank op een plein in de stad verzamelt Jezus de mensen om zich heen. Jezus zet uiteen dat hij probeert duidelijk te maken wie God is en wat hij bedoelt..God trekt zich het lijden van de mens aan,die ziek is, arm, verdrukt, afgewezen en uitgestoten. God ziet de mens huilen en wil de tranen van zijn of haar ogen wissen. Jezus wenst de armen geluk, Gefeliciteerd. De armen trekken zijn aandacht. Armen kunnen er geestelijk en lichamelijk beroerd aan toe zijn.Wij kunnen drie groepen van armen onderscheiden:
1) de arme staat s morgens op en overdenkt de mogelijkheden om aan voldoende geld te komen voor een dagelijkse maaltijd (ze worden overwegend gevonden in de derde wereld)
2) de armen die overleven in de krottenwijken(beetje klussen,handel drijven,vuilnisbelten afzoeken)
3)armen die moeten rondkomen van een uitkering die niet toereikend is. Ze kunnen ook illegaal zijn en dus afhankelijk van liefdadigheid,zwart werk of jatten. Al deze mensen wordt geluk gewenst. Zij worden geacht deel te krijgen aan een toestand in de wereld waar God wil dat er geen armoede meer is. Voordat het zover is zullen Jezus en de zijnen zich vereenzelvigen met de armen en trachten in hun lot te delen. De kerk is plek waar de armen thuis horen. Jezus sluit aan bij God over wie de profeet Jesaja in hoofdstuk 61 spreekt. In maatschappij en politiek zullen de armen prioriteit krijgen in behandeling en bejegening. De huidige globale economie is tot zegen voor de een tot een vloek voor de ander. De aanhangers van Jezus zullen lokaal proberen om de lotgevallen van de armen op de politieke agenda te krijgen. Er moet een anti cultuur ontwikkeld worden waarin armoede wordt afgewezen Bergrede (vervolg) Jezus prijst ook de hongerigen gelukkig. Deze mensen hebben geen middelen van bestaan. Vaak zijn ze dakloos.Jezus stelt een ingrijpende verbetering in het vooruitzicht. Ze zullen worden verzadigd zoals de arme Lazarus in de gelijkenis. Vooralsnog identificeert Jezus zich met de hongerigen. De kerk die de club van Jezus is in de wereld zal een herberg stichten voor de daklozen. De gastvrijheid van de kerk betreft hen..Jezus noemt zich zachtmoedig en nederig van aard..Jezus stelt rust in het vooruitzicht.In deze wereld lijkt het erop dat het recht van sterkste,degene die een grote mond heeft en die slim is alles overheerst. Jezus wil eigenlijk een mutatie in de culturele evolutie van ons mensen..Het moet eigenlijk gaan om barmhartigheid, om compassie en solidariteit. Zo stelt Jezus zich de aarde voor die deze mensen zullen erfen.Jezus is gefascineerd doorde lijdende knecht des Heren in Jesaja 53..Jezus feliciteert ook de vredestichters en mensen die om gerechtigheid vervolgd worden. Jezus beseft dat God meelijdt.Alleen zo kan God mensen liefhebben. Wij leven in een gekompliceerde wereld. Vele mensen sterven door natuurrampen en ethnische zuiveringen. De gruwelen vanAuschwitz konfronteren ons met het diepste lijden.Gedenk een verhaal van Wiesel.Een kind wordt opgehangen. Wiesel hoort achter zich de woorden:waar is God nou? Wiesel beseft dat God in het kind dat gedood wordt present is. Theologie is nu de hoop dat deze vreselijke ongerechtigheid niet het laatste woord heeft Bergrede (vervolg2)
Jezus is bewogen met de mensen die hem omringen.Hij kent hun lotgevallen.Hun leven is soms stuurloos.Jezus schept helderheid.Hij is gekomen om de Thora aan Israel gegeven als wegwijzer voor het leven te vervullen,waar te maken,van kracht te doen zijn. De Thora geeft grondbetekenis aan het leven.Jezus aktualiseert de Thora zodat Gods Koninkrijk(de door God ideaal bevonden toestand op aarde) kan aanbreken. Jezus stelt dat het niet alleen gaat om de daad(een moord) maar ook om de intentie(iemand haten en uitschelden). Mensen kunnen elkaar ook met woorden maar ook met zwijgen verwensen en vermoorden.Natuurlijk kan er boosheid ontstaan bij ons mensen.Jezus was hevig verontwaardigd over de handel in de tempel. Zijn boosheid richtte zich toen tegen de eigendommen en niet tegen de personen. In de politiek mag je de handelingen en woorden van tegenstanders bestrijden. Het is niet noodzakelijk iemand de grond in te boren, Je speelt niet op de persoon. Dat geldt ook voor echtbreuk. Wie een vrouw aanziet om haar te begeren heeft in zijn hart reeds echtbreuk gepleegd. Ik vond dat altijd een moeilijk vers. Hoeveel vrouwen heb ik niet aantrekkelijk gevonden? Heb ik dan aan de lopende band echtbreuk gepleegd? In deze moet het woord begeren goed verstaan worden Begeren houdt in: aanzien, aantrekkelijk vinden, een plan beramen, de vrouw proberen te winnen. Wie halverwege stopt pleegt geen echtbreuk..In moderne tijden wordt de man gewaarschuwd van de vrouw geen lustobjekt te maken. De omstanders van Jezus informeren naar de commerciele sex via de TV en internet. Vrouwen verkopen zich als heet en geil. Dat maakt krachten los die nu niet bepaald de gewenste situatie scheppen. Mensen maken elkaar tot objekten Jezus bepleit toch de gelijkwaardigheid vanman en vrouw die elkaar nemen in respekt voor elkaar. Jezus zelf heeft vrouwen diep gerespekteerd. Vrouwen behoorden tot zijn volgelingen, die met name rond kruis en opstanding een belangrijke rol vervullen. Jezus houdt van radikale uitspraken, Ruk je oog uit, houw je hand af. Jezus bedoelt dat niet letterlijk maar dringt aan op radikale keuzes in het hart..Een mooi voorbeeld van Jezus radikalisme is zijn bezwaar tegen het afleggen van de eed..Laat jullie ja ja zijn. Zo simpel is het. In de geschiedenis hebben groepen alsa Katharen en Quakers de eed afgezworen. Zelf ben ik een tegenstander van de eed. Jezus is uitermate radikaal in zijn oproep de vijand lief te hebben. Wie een slag geeft op de rechterwang keer hem ook de andere toe. Dit grijpt diep intav de vragen van oorlog en vrede. Sinds 2000 heb ik tijdens bezoeken aan Centraal Sulawesi waar ik in de zeventiger jaren voor de zending werkte uitvoerig gediskusseerd met christenen over hun konfrontaties met moslimextremisten van de Jihad. Over en weer is er gemoord. Gruwelijk. Christenen verzekerden mij dat de uitspraak van Jezus toch een groot probleem voor hen schiep. Je rechterwang wordt in elklaar geslagen, vervolgens de linker wang. Wat valt dan te doen :de ander zo snel mogelijk uitschakelen. Toch zijn op voorspraak van kerk de wraakakties gestaakt. Er volgden nog vele vernederingen:aanslag op markt (24 doden), bommen in bussen die slachtoffers eisten,predikant werd tijdens kerkdienst op preekstoel doodgeschoten, individuele moorden, moord op een paar meisjes etc. Christenen beseften toch dat wraak zinloos was. Maar het kostte veel moeite.
Bergrede(deel 4) Jezus oordeelt dat we niet God en Mammon kunnen dienen..Het is onmogelijk aan God loyaal te zijn terwijl je leven beheerst wordt door geld. Laat er geen misverstand bestaan. Jezus veroordeelt niet geld en eigendom maar de verslaving daaraan. Mensen zoeken hun heil bij God en niet in hun geld.God is exclusief.In onze samenleving speelt geld een gewichtige rol. Economie is de dominante wetenschap.Adam Smith leerde ons dat de totale maatschappij vooruitgang boekt als iedereen zijn eigen voordeel najaagt. De onzichtbare hand van de vrije markteconomie brengt iedereen een betere toekomst. Geld is onderworpen aan de ethiek. Wij hebben met elkaar afgesproken dat geld gelijk verdeeld wordt. Armen verdienen onze speciale zorg. Op een nationale begroting is ontwikkelingssamenwerking belangrijk. We zijn er niet trots op dat we voldoen aan internationale normen. De armoede moet de wereld uit.Afrika moet ook mee kunnen doen. We moeten investeren in arme landen opdat de mensen niet behoeven te vluchten en terecht komen in onerbarmelijke omstandigheden. Zij sterven op zee of worden aangehouden, in Europa aangekomen worden ze tot illegaal gebombardeerd.De globale economie sluit mensen uit.De Mammon is oppermachtig. God vereenzelvigt zich metde armen, die voortijdig sterven en kreperen.. Wie God serieus neemt zal de kracht van Mammon onderwerpen aan het belang van de uitgestotenen. Jezus roept om het Koninkrijk van God te zoeken en zijn gerechtigheid. De profeten van Israel hebben voortdurend de oneerlijke rechters, de korrupte bestuurders en overmatig rijke heersers onder handen genomen. Jezus radikalisert de Thora en Profeten. Mensen maken zich zorgen over het dagelijks bestaan. Jezus verwijst naar de vogels en lelien.. Goed ziet om naar zijn mensen die hem serieus nemen en tegen de stroom inroeien doorrechtvaardigheid te betrachten. De gelovige neemt geen afwachtende houding aan.Hij spant zich in,werkt hard maar beseft dat we rijkdommen met elkaar verdelen. Politiek vertaal je dat inzorg voor de minsten.Het is tergend als mensen die afhankelijk zijn van een uitkering voortdurend gekonfronteerd worden met lieden die de hardwerkende mens die gelukkig is met gezondheid ten voorbeeld stellen. Jezus verzoekt de mensen om elkaar niet te oordelen. Mensen moeten letten op de balk in het eigen oog en niet op de splinter in het oog van de ander.Tolstoy wilde het hele rechtssysteem onderuit halen. Ik denk dat het meer gaat om de mentaliteit. Mensen moeten zich niets verbeelden en verachtelijk neerzien op anderen die niet zijn zoals zij.. Eigenlijk gaat het hier om tolerantie(met zorg omzien naar anderen) De filosoof Oosterling leerde mij dat je je moet afvragen hoe je en waar je staat in de relatie met anderen.Accepteer die ander en ga hem of haar niet afrekenen op afkomst,taal,ras,godsdienst, kleding, cultuur etc. Luister naar de ander en geef de kans jou te raken.In een interculturele samenleving verandert er ook wat met jou zelf.Die ander bevraagt jou of nodigt jou uit.Je toont interesse voor de ander.Opdeze wijze zullen mensen inter-esse(onder elkaar zijn) Jezus onderstreept de gouden regel: behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.Hans Kung heeft de mensen aangeraden om deze gouden regel te verheffen tot een universeel ethisch uitgangspunt inde ontmoeting tussen religies en culturen.Tillich heeft terecht gezegd dat we niet altijd zeker weten of wat wij aan bejegening wensen ook klopt met liefde van God enliefde voor God.In de praktijk zou dat wel eens anders kunnen uitpakken.Ik denk aan mijn werk tbv pedofielen.De toepassing van de gouden regel stuit op verzet.Jezus gebruikt een voorbeeld van een boom die goede vruchten voortbrengt. Aan de vruchten kun je boom kennen.Mensen moeten zich keren tegen hypokrisie.Het gaat om betrouwbaarheid. Je moet doen wat God verlangt.Het gaat niet om vroomheid waardoor je God aanroeptIn het oordeel van God gaat het om wat je gedaan hebt voor de armen, gevangenen, dorstigen, daklozen etc. God vraagt geen geloofsbelijdenis.God doet wat hij zegt.Daarom heet God rechtvaardig. Wie handelt in de geestvan God bouwt volgens Jezus zijn huis op een rots.De bergrede houdt je scherp.Deze roept je tot ommekeer. De mensen rondom Jezus weten wat hen te doen staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *