Fascisme

Fascisme

Populisme wordt soms gelijk gesteld aan fascisme.Dat is begrijpelijk maar toch onwaar.Het fascisme dat we leerden kennen bij Mussolini en Hitler laat zich niet zo gemakkelijk herhalen. Desalniettemin kan niet ontkend worden dat het populisme kanten kent die zorgwekkend zijn.Populisme drijft in demokratisch vaarwater. Demokratie houdt in dat diverse stromingen met elkaar besturen. Diversiteit houdt in dat getracht wordt gedachtengoed van diverse groeperingen te verenigen. Demokratie betekent dat mensen en groepen moeten leren communiceren. Dat valt niet mee maar is wel noodzakelijk Populisten vertonen de neiging tot onverdraagzaamheid. Mensen worden niet altijd als gelijken bejegend. Genadeloos verzet tegen moslims, migranten etc. baart zorgen. Discussie met moslims en bestudering van migratie is noodzakelijk. Maar je kunt deze mensen niet wegdenken. Angst is altijd een slechte raadgever. We zoeken uit waarom zoveel Afrikanen naar Europa willen, we diskusseren met de Islam over hun relatie met andere religies. Mensen zijn gelijk van waarde. Het kan niet zo zijn dat eigen volk alleen van waarde is. Uiteraard mag ieder hechten aan zijn groepskomaf. Maar de wereld is zoveel groter dan mijn groep en volk. We zijn geroepen het menszijn in gemeenschappelijkheid te beleven. We kunnen ons niet tegen elkaar afzetten. Natuurlijk heeft elke groep belangen maar deze kunnen niet behartigd worden door geen ruimte te geven aan anderen. Anderen willen en doen ook mee. Het eerst eigen volk riekt naar fascisme. Dan wordt er patriottisch gedacht, er wordt geschreeuwd in motto’s en slogans vervullen de ruimte. Laat je niet leiden door angst voor de ander. Jouw behoefte aan veiligheid grenst aan die van de ander. Demokratie houdt in dat je elkaars rechten eerbiedigt. Het gevaar van populisme is dat demokratie ondermijnd wordt. Natuurlijk kennen we allen de neiging ons te verzetten tegen wat vreemd is. Maar het is een uitdaging het vreemde te leren begrijpen en doorgronden. Populisten hechten aan hun leiders. Deze hebben vaak teveel macht en menen te moeten gaan denken voor het volk. De leiders moeten vooral krachtig en veelzeggend zijn. De macht van de leider moet worden beperkt. Er wordt in gemeenschappelijkheid bestuurd. Leiders kunnen zich vergissen. Ze moeten vast niet op onverbiddelijke trouw rekenen. Gevoel en verstand moeten samengaan. Populisten zullen rekening moeten houden met andersdenkenden en andersgelovigen. Populisten vragen om vrijheid die ze anderen vaak niet gunnen. Belangrijk is om kunstenaars, intellektuelen, romanschrijvers, zangers en filosofen te verstaan en ruimte te geven. Het is niet gepast groepen en mensen apart te zetten. Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in landen die nu geplaagd worden door korruptie en armoede. Partijen die dat niet doen zullen zich uiteindelijk zelf uitschakelen. Je bent in deze wereld met anderen naar wie je moet leren luisteren. Uiteraard mag je anderen uitdagen en tot de orde roepen. Demokratie vraagt echter om respect voor elkaar. Partijen als Leefbaar en PVV hebben niet mijn hart gestolen. Maar toch ben ik geroepen hen te verstaan en als nodig tot de orde te roepen. Populisme moet ontdaan worden van elementen die rieken naar fascisme. Leef je in in de lotgevallen van migranten, probeer de Islam te verstaan. Leer van Israël dat de Palestijnen dooddrukt.

Reacties zijn gesloten.