Om deze wereld

Om deze wereld

n.a.v.Johannes 20:19-23

De opstanding van Jezus uit de dood wordt eigenlijk voltooid in de gave en zending van de Geest(de inspiratie Van Godswege)aan zijn volgelingen. Geest schept leven en maakt levendig. De opgestane Jezus zendt zijn volgelingen uit om zijn werk voort te zetten. Het draait in onze tekst uit Johannes om de vergeving der zonden. Dat vinden we een afgezaagd onderwerp. Maar hoe je het wendt of keert:Jezus is gekomen om mensen te verlossen,te bevrijden. Mensen zijn door de zonde verstrikt geraakt. Maar wat is zonde eigenlijk??Dat zijn daden die voortvloeien uit onze wil. Er worden verkeerde keuzes gemaakt die de mens fataal worden.:leugen,corruptie,oneerlijkheid,geweld,moord,doodslag,ontvreemding,egoisme,hebzucht,heerszucht. Dat alles verziekt de wereld. Verlossing betekent dat we van deze ziekte van de zonde bevrijd worden. Zand er over,een nieuw begin. Jezus wil dat de mens weer het beeld van God wordt. Dat wil zeggen dat de mens weer met God samenwerkt. De mens is ten diepste bedoeld als medeschepper naast God in deze wereld. We denken in deze wereld vanuit het einde. Het Rijk van God(de door God gewenste toestand in de wereld) is onze horizon. Het is onze roeping om met de kracht van Gods inspiratie dat Rijk van God te verweven met onze werkelijkheid. Het gaat uiteindelijk om deze wereld. In het christendom zijn verschillende stromingen. De aanhangers van de gnostiek staan bloot aan de verleiding om boven het historische uit te stijgen,het draait om geestelijke kennis van de diepste waarheid achter de waarheid. Verlossing gaat alleen om je eigen ziel. Onze wereld raakt nu uit zicht. Er zijn ook enthousiaste christenen die deze oude wereld verwerpen en vervuld raken van een nieuwe wereld. Zij z etten alles in om deze nieuwe wereld te realiseren. We konstateren dat deze wereld nu achter de horizon verdwijnt. De grote theoloog Karl Barth zag deze wereld alleen met het oog op het verbond gebaseerd op genade. Indrukwekkende gedachte met Jezus als zin van de geschiedenis. Maar toch verdwijnt ook hier de wereld. De Katholieken zoeken de bestemming van deze wereld in het bovennatuurrlijke. Christus is daartoe de weg. Maar weer doet zich de vraag voor:waar is onze wereld?. De reformatorische christenen hebben het meest consekwent vastgehouden aan deze wereld. Christus verlost deze wereld van zonde en schuld. God heeft deze wereld lief,daartoe verschijnt Jezus.

Gods inspriratie maakt een nieuwe start mogelijk.. Jezus komt om te verlossen. De Geest helpt ons de verlossing om te zetten in werkelijkheid. Voor schuld door zonde kom je uit. Dat noemen we belijden van schuld. .Beleden schuld wordt verzoend. Verzoening maakt de wereld weer toegankelijk en beleefbaar. Mensen kunnen genieten van het bestaan op deze aarde. Mensen kunnen zich verheugen. Deze aarde kan beleefd worden als Rijk van God. Wij proberen nu met de leiding van de Geest het Rijk van God te verweven met deze wereld. Daartoe kiezen we voor dialoog,verzoening,gesprek,inperking van geweld,beteugeling van de Mammon. We leren omzien naar de armen. Dat noemen wij nn de theologie de heiliging van het leven. Dat wil dus zeggen dat heil,heelheid,redding,bevrijding en verzoening worden omgezet in werkelijkheid. In het gesprek met Nicodemus waarin Jezus verhaalt van Gods liefde voor de wereld wordt gesproken over wedergeboorte. Daarover gaat het ook in ons schriftgedeelte. We laten God toe in ons hart en in ons brein. Het is jouw eigen beslissing Maar de wedergeboorte door de Geest van God omvat ook cultuur,politiek en wereld.

Wij mensen hadden er ook niet kunnen zijn. Wij mensen worden geroepen,gekend en gewild. We mogen volop genieten van deze wereld in staat van verlossing. Hier in West Europa hebben we al lang geen oorlog meer,we genieten welvaart,we verheugen ons in gezondheidszorg. Stellig er zijn nog vele tekorten:armoede,geweld en ziekten. God heft deze wereld gewild en ons daarin gezet om zijn werk voort te zetten en te verbeteren. Wij hebben in de evolutie in ons brein toevallig God gevonden. God heeft ons gewild,We zijn er zo maar,voor de grap zo leerde ons vroeger Prof A.A.van Ruler. Het is leuk om er te zijn. Mensen vragen zich altijd af: waarom is er iets en waarom is er niet niets. Maar let wel:we leven niet alleen op deze aarde. We zijn er met onze naasten. In onze naaste kunnen we God en Christus ontmoeten. De opgestane Jezus wil dat Gods Geest bij ons inwoont. Wij mogen God toelaten. God dramt niet de deur van ons hart open Wij openen ons hart voor God. Wij geven God een plaats in ons brein. Deze wereld is verlost en bevrijd. We gaan er tegen aan .We werken aan de verbetering,opbouw en instandhouding van deze wereld. De eerste christenen in de eerste eeuw richtten in Alexandrie het eerste ziekenhuisje op. Ze vonden dat zieke mensen verzorgd dienen te worden. We doen dat alles met elkaar samen We genieten van de aarde en bekommeren ons om onze naaste. De wereld is nog niet voltooid en volmaakt. Je doet met God mee om van deze wereld het Rijk van God te maken. Wie gelooft in Jezus heeft het eeuwige leven, dat is de verbondenheid met God als Schepper van deze aarde. Zoals een papier een tekening draagt,zo draagt de Eeuwig Betrouwbare God ons bestaan. We beseffen dat wij niet slecht zijn maar het slechte willen en daarmee de zaak in de wereld verstieren. Jezus bevrijdt ons daarvan. Van deze wereld maken we iets moois.Op basis van verzoening continueren we het werk van God.. Uiteindelijk zal God bij ons wonen.

23

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *