Opstanding

Opstanding

Efeziers 1:15-22 en Rom.4:16-18

OPGEDRAGEN AAN DR J.M.DE JONG

Wij maken onderscheid (als in het Duits) tussen Historie en Geschichte. Historie berust op onderzoek. Historie valt te verifiëren. Je kunt foto’s maken. Historie kan worden vastgelegd. Het gaat om feiten. Geschichte is beleefde geschiedenis. Dat speelt zich af in ons hoofd. Het gaat om beleving Dat valt moeilijk te onderzoeken en te bewijzen. Het gaat er om hoe ik de belevenis interpreteer in mijn totale leven. Geloof hoort bij Geschichte. Voorbeeld is de opstanding van Jezus uit de dood. Opstanding wordt beleefd en toegeeigend door het geloof. De opstanding valt niet te bewijzen en te fotograferen. Jaren geleden moest ik hierover twisten met een cameraploeg van de EO. Zij waren van mening dat de opstanding van Jezus viel te filmen. Kruisiging en opstanding behoren tot de boodschap van de bijbel. De kruisiging valt historisch te verifiëren. De opstanding niet. In de vertolking van de boodschap staat Christus op uit de dood. Hij is het JA van God tot het in schuldverstikte leven en aan de dood prijsgegeven leven van de mens. Jezus dood is ongerijmd. Hij verwachte het Rijk van God. Hij besteeg de ezel, het volk juichte. Maar het Rijk bleef uit. Jezus voelt zich door God verlaten. God waarom heb je mij verlaten?

Waar is God gebleven? God wekt Jezus op uit de dood. God is er in het handelen. De Schepper herschept. God vernieuwt de schepping. Het scheppingsverhaal is ook Geschichte. Het gaat niet om biologie en natuurkunde. Maar er is sprake van de belevenis van God die licht en donker scheidt, water en land. De woestheid van de aarde wordt begrensd. De Geest van God rust op de chaos. God schiep het Licht. Dat is een belevenis. God roept Abraham en belooft hem tot een groot volk te maken. In het verbond kom t God de mens tegemoet. De opwekking van Jezus uit de dood is Gods genadige toewending in de gekruisigde. Dat is niet een dood verleden maar een levend heden. God heeft Jezus gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Jezus maakt alles in allen volmaakt. Aan de gemeente is het Rijk van God toevertrouwd. Dat is het mosterdzaadje dat een grote boom wordt. Jezus opstanding is het begin van de zending. Het slot van Matheus roept op: maak alle volkeren tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laat hen onderhouden al wat ik bevolen heb. Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. De opstanding wordt beleefd als het begin van het Koninkrijk van God. De dood gaat daarin tot het verleden behoren. Hemel en aarde worden vernieuwd. De opstanding is uniek en als zodanig een novum (iets totaal nieuws). Hoe verhoudt zich de opstanding/Koninkrijk van God tot de wereld waarin we leven. Opstanding maakt opstandig tegen het onheil, het kwaad, de hopeloosheid, de ziekten, de dood, de moorden, de aanslagen. We zijn geroepen vrede te stichten. Opstanding is de grond van universele hoop voor deze wereld. Geen berusting maar verzet. Uw wil geschiede, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome. Opstanding doet ons de grens overschrijden van onze zintuigelijke waarneembare realiteit. Opstanding wordt mogelijk gemaakt door Gods Geest die de grond is van onze geest. Opstanding doet ons de wereld anders beleven. God wordt eens alles in allen. Opstanding impliceert verzoening. Het betreft hier de toekomst van God. Het beeld van de opstanding verbeeldt onze werkelijkheid. We gaan deze wereld anders beleven. Opstanding is een voor goed begonnen begin. Paulus verbindt de opstanding aan de roeping van Abraham. Hij zal tot een groot volk worden. Maar hij heeft geen kinderen. Hopen tegen beter weten in. Maar God maakt de dode levend en roep het niet-zijnde tot aanzijn. God heeft zijn kaarten gezet op de mens. Deze is zijn representant op de aarde. Het immense heelal is door God tot aanzijn geroepen. De mens is naast God medeschepper en vernieuwer. Het wordt vaak donker in de wereld van on heil, geweld en ellende. Maar wij geloven dat Gods Licht doorbreekt. Dat Licht overwint. We doen niet mee met wat de wereld onleefbaar, hopeloos en ellendig maakt. Koester hoop voor deze wereld. Geef de moed niet op. Doe mee aan de heerschappij van God. Weet hoe je de wereld mag beleven. Dood gaat voorbij en het leven wint.

Reacties zijn gesloten.