Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland?

Hoe ongelijk is Nederland? (Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid)

Volgens Obama is ongelijkheid de uitdaging voor onze tijd. Met name onder kinderen is er sprake van toename van armoede in de westerse wereld. Een groeiende middenklasse in landen als Maleisie, China en India lijkt samen te gaan met een krimpende middenklasse in de ontwikkelde landen. In de VS worden rijken rijker en armen armer. Ongelijkheid wordt steeds vaker opgevoerd als bron van socialereconomische en politieke problemen. Grofweg gezegd kende Nederland tussen 1975 en 1985 een lage inkomende gelijkheid. Ten aanzien van inkomendeongelijkheid is Nederland een middenmoter.Sinds het einde van de jaren negentig is de kloof tussen de hoogste en laagste inkomensgroepen aanzienlijk gegroeid. De lonen zijn sinds 1990 bevroren en blijven achter bij de mediane lonen.

De lonen aan de bovenkant zijn aanzienlijk gegroeid. Hoogopgeleiden werken met computers en laag opgeleiden worden door computers vervangen.Een verdieners worden een kwetsbare groep. Piketty heeft aangetoond dat het kapitalisme zo functioneert dat het tot een steeds grotere concentratie van vermogen leidt. Een groeiend deel van de mensen heeft schulden en een zesde deel van de huishoudens heeft problematische schulden. Een toenemende ongelijke verdeling van geld leidt tot toename van geweld en stress, gezondheidsproblemen en een lagere levensverwachting. Bij grote ongelijkheid blijven de mensen thuis bij verkiezingen. De topinkomens worden niet in toom gehouden. Nederland staat aan de top als het gaat om vermogensongelijkheid. De rijkste Nederlanders hebben hun vermogens relatief ongeschonden door de recente crisis geloodst. Sociaal vertrouwen neemt af wanneer inkomendsongelijkheid toeneemt. Loonmatiging is niet altijd heilzaam.

In ons land lukt het niet de bonussencultuur te beëindigen.Er zijn teveel mensen die teveel verdienen. Loonmatiging moet bij ons beëindigd worden.Het is niet acceptabel dat lonen en inkomens gelijk blijven terwijl prijzen stijgen in de huren die mensen moeten betalen,verhoging van zorgpremies voortgaat. Naar Piketty wordt nog slecht geluisterd.Mensen die nog een redelijk pensioen hebben merken dat hun inkomen stilstaat terwijl belastingen, premies, huren toenemen. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Liberalen prefereren vrijheid, sociaal demokraten gelijkheid en christendemocraten broederschap. Gelijkheid is echter een groot goed dat niet verwaarloosd mag worden.

Reacties zijn gesloten.