Nederland

Nederland

De Vaderlandse Geschiedenis van de prehistorie tot nu

door Han van der Horst

Paus Gregorius de Grote vaardigde richtlijnen uit die de missionarissen moesten helpen bij hun arbeid.Neem de mensen niet hun oude tradities,feesten en gebruiken af.Vorm ze om zodat ze een christelijk karakter krijgen. (pg 39)

Zelf diende ik de kerk in Indonesie als missionaris . We leerden van onze voorgangers Kruyt en Adriani om deze weg te bewandelen.

De kogge was een zeewaardig zeilschip met een bolle romp en 1 mast.Men kon er grote afstanden mee afleggen. Zeer geschikt voor bulkgoederen als graan

In de Indonesische wateren maakten we gebruik van kleine en grote schepen. Schepen waren onmisbaar. Al die missionarissen maakten gebruik van schepen die er lang overdeden. Vele schepen vergingen en misssionarissen bereikten nimmer hun doel. (pg 71)

Willem 11 liet vlakbij de poel in een van zijn jachtterreinen,dat de naam Deen Haag droeg de Ridderzaal bouwen.(pg 79)

Als Hagenaar konden we het binnenhof vinden waar zich de Ridderzaal bevond.Nooit bezocht ik deze zaal. Eens demonstreerde ik op het Binnenhof tegen de kruisraketten.Ik stond met mijn spandoek midden op het Binnenhof.De ME sloeg de menigte uiteen. Ik bleef stom verbaasd staan.Niemand raakte mij aan. Ik stond er alleen,achter mij de Ridderzaal

Middeleeuwse maatschappelijke idealen gingen allemaal uit van de goddelijke voorzienigheid,die elk mens zijn gefixeerde plaats had gegeven in het grote bestel,compleet met een daarbij passende rol pg 79)

Voorzienigheid is niet zo vanzelfsprekend.Mensen vervullen hun rol God is er in betrokken. Maar hoe,dat weten we niet. Je kunt vertrouwen op God in goede en kwade dagen. Een mens doet wat van hem verwacht wordt:verantwoordelijk zijn en barmhartigheid beoefenen.God speelt mee.

In Brugge kwamen kooplieden bijeen.Voor allerlei bulkproducten werden dagelijks wisselende standdaardprijzen gemaakt.Toen werd de BEURS uitgevonden. (pg 85)

De beurs speelt een gewichtige rol in onze economie. Een beurs vraagt om handelaren die zich aan regels houden .Er mag niet gesjjoemeld worden. Beurzen reageren op politieke fluktuaties.

Papier was net als zo veel wetenschappelijke en technologische vernieuwingen via de mosalims bekend geworden(pg 109)

In tijden als deze waarin moslims vaak ondergewaardeerd worden is het van belang in herinnering te roepen wat we aan moslims te danken hebben. Papier bv.

Willem van Oranje hoorde dat de leidinggevende koningen in zijn de calvinisten over de kling wilden jasgen. Hij heeft dat voor zich gehouden.Vandaar zijn bijnaam Willem de Zwijger(pg 129)

Het is soms goed dingen voor je te houden.Onrust kan worden voorkomen.Zwijgen is beter dan spreken. ,

In Noord Frankrijk begon de beeldenstorm die zich naar het Noorden uitbreidde. Heiligenbeelden en versieringen werden vernield. Het was een afrekening met het roomse geloof.DE Calvinisten wilden dat het Woord van God zou domineren . (pg 133)

De beeldenstorm was een begrijpelijke reactie van protestantse woede.Het keerde zich de verdringing van het Woord door beelden.

Willem van Oranje raakt in conflict met de Spaanse koning. Deze koning heeft hij altijd geeerd.Zijn tirannie heeft zijn hart geraakt.Hij moet in opstand komen.Hij heeft de koning van Spanje altijd geeeerd.Maar nu beschouwt hij God als schild en betrouwen,op God wil hij bouwen,hij hoopt dat God hem niet verlaat.(pg 136)

Dit blijft een indrukwekkende geschiedenis. God gaat boven de Koning uit.Op Hem zal worden vertrouwd. Dat maakt het Wilhelmus onvergetelijk. ,Een kostbaar kleinood uit de geschiedenis.

Er kwam nooit een opstand tegen de slavermij. Niemand stelde het kopen en verkopen als principe ter discussie.Ook de slaven niet.Zij konden zich geen wereld zonder slavernij voorstellen. (pg 187)

Slavernij blijft onbegrijpelijk.Witte mensen beschouwden zwarten als aparte wezens.Er was geen gevoel van gelijkheid.Slaven werden handelswaar. Het zou eeuwen duren voordat het gevoel van gelijkheid doorbrak.

Eeuwenlang kenden wij de trekschuit.Het sjokkende paard op het jaagpad stond model voor het progressieve karakter van onze republiek(pg 194)

Als kind herinner ik me nog het jaagpad tussen Rijswijk en Delft. Trekschuiten waren er niet meer.Maar wij mensen waren langdurig afhankelijk van de trekschuit. Mensen konden tijden van aankomst en vertrek berekenen.

In de eerste helft van de 18e eeuw kwam de aardappel van uit Latijns Amerika in Europa in het perspektief.Deze calorierijke knollen werden grenzenloos populair.Het werd het basisvoedsel/(pg 240)

DE aardappel is zeer geliefd.Minder gesitueerden aten soms alleen maar aardappelen. Deze waren voedzaam en werden later vermengd met groente en soms met vlees.Als kind hield ik van kruimelige aardappelen. In Indonesie miste ik de aardappel.We aten dan knollen uit het oerwoud.

Al voor de tweede wereldoorlog kenden we vluchtelingenstromen.Vluchtelingen werden ervan beschuldigd onze baantjes in te pikken. De regering Colijn speelde in op deze xenofobie. (pg 422)

Altijd weer voelen we ons belaagd door vluchtelingen. Zelfs Duitse joden moesten illegaal de grens over. Tot in onze tijd blijven vluchtelingen alleen mondjesmaat welkom.Nu gaat het vaak om moslims die we ook wegkijken. .Nog steeds heerst er xenofobie.

In de Tweede Wereldoorlog heeft 80% van de joden de ENDLOSUNG niet overleefd.Dat is het hoogste percentage van alle Europese landen. (pg 445)

Dat stemt tot droevenis. Onze bevolkingsadminisstraties waren te volmaakt. Bovendien was het verzet te laag. We hadden als de Bulgaren kunnen zeggen: “de joden horen bij ons”. Bulgarije heeft de deportatie van joden kunnen voorkomen.

De VOC was eigenlijk ook een soort staat met een eigen leger. Wij gebruikten de kolonieen voor eigen gewin. We vonden dat normaal. (pg 459)

De politicus Balkenende stelde VOC ten voorbeeld. Hoogst ongelukkig.Ons koloniale verleden was begrijpelijk maar toch verwerpelijk.DE gewelddadigheid waarmee we handel dreven was ontoelaatbaar .

Douwes Dekker stelde uitbuiting openlijk aan de orde.Maar openheid in de Javaanse cultuur geschiedt alleen onder vier ogen.Het werd hem noodlottig.Er volgde ontslag.(pg 468)

Terecht wat Multatuli geschreven heeft in zijn Max Havelaar. DE uitbuiterij kwam naar buiten. Dat heeft grote invloed gehad

Bij vorst stonden de ijsbloemen op de ramen.Het komt nu niet meer voor.Maar als kind herinner ik me het huis waar een kamer verwarmd werd. In onze slaapkamer waar ik ook mijn huiswerk maakte verschenen de ijsbloemen.Koud maar prachtig. Ik was in staat met mijn trui aan het huiswerk te maken. (pg 534)

In mijn kamer staat een tegeltje met bisschop Bekkers van Den Bosch.Hij predikte een mild geloof waarin het eigen geweten centraal stond.Bij hijkelige onderwerpen als de pil voor vrouwen deed hij een beroep op eigen verantwoordelijkheid.Na Johannes XXIII was hij een gelukzalige bisschop.In de zestiger jaren stonden we dichter bij Rome dan ooit(pg 537)

Omstreeks 2001 sterft het gedoogbeleid uit.Tegenstellingen moesten niet langer worden toegedekt maar zichtbaar gemaakt. Ik pleitte altijd voor het gedoogbeleid.Zelfs in de politiek lukte dat redelijk.Maar na 2001 is het afgelopen. Er komt anti gedoogbeleid op gang. Je zou nu juist sommige groepen als junks met zorg moeten omringen. Daar moest beleid aan gekoppeld worden. Maar dat lukte niet meer/. Na de opkomst van Leefbaar Rotterdam sloeg de repressie toe .In mijn boek over GOD heb ik dat breedvoerig beschreven. (pg596).

Reageren is niet mogelijk.