Sociocratie

Sociocratie

Sociocratie betekent dat wat mensen verbindt en wat ze gemeenschappelijk hebben macht uitoefent. Het is een stap verder dan democratie. Bij democratie ligt de voorkeur bij de meerderheid van stemmen. Minderheden worden altijd ontkend en geraken gefrustreerd. In sociocratie wordt met consent besloten. Minderheidsstandpunten worden erkend en tellen mee. Sociocratie bevordert creativiteit. Hoe kunnen we groep bij elkaar houden en gemeenschappelijk tot een beslissing komen. De verbinding van sociocratie met religie(in mijn geval de joods-christelijke variant) is voor de hand liggend. Het gaat om vertrouwen in God als grond van onze werkelijkheid en respect voor onze naaste. God en mens,mens en medemens nemen elkaar serieus. Het gaat om inclusief denken. De ander wordt altijd opgenomen in de besluitvorming. Leren de ander uitnemender te achten dan jezelf. Niet alleen letten op je eigen belang maar ook op dat van anderen. Helaas wordt god vaak statisch verstaan. Bij god ligt alles vast. God beschikt over mensen als over marionetten. Alles is voorbeschikt. .God zoekt bondgenootschap met mensen. Hij ziet de mens als zaakwaarnemer op aarde God overlegt met de mensen:Abraham,Mozes en Jeremia. God drukt niet bepaalde plannen door. Hij blijkt ontvankelijk voor suggesties van de mensen. God hoopt op consent van de mensen. God kan zelfs besluiten herzien en veranderen.

Sociocratie is niet de ideale eindtoestand. Sociocratie is een deugdelijk middel om participatie van mensen in allerlei verbanden te bevorderen en te verdiepen. Mensen mogen niet opzij gezet worden of genegeerd.

In mijn werk heb ik voor zover mogelijk sociocratie toegepast. Iedereen erbij houdenen serieus nemen inclusief je klanten en bezoekers. Overleg,inzet om tegenstrijdige belangen met elkaar te verenigen,Met consent beslissen. Ik herinner me de clientenraad van de Pauluskerk. Soms verzette ik me met kracht tegen bepaalde voorstellen. De tijd ontbrak om direct te beslissen. Ik adviseerde de voorzitter om het voorstel te blijven lanceren met nog meer argumenten. Hij deed dat en na enige tijd ging ik om. Met consent beslissen houdt in dat je de groep bij elkaar houdt. Voorstellen moeten wel grondig voorbereid zijn. Kritiek moet je ,meenemen. Ik herinner mij de opkomst van Leefbaar Rotterdam. Ik voorzag een heftig conflict. Onze keuze voor onze mensen bracht ons in oorlog met Leefbaar. Ik besefte dat dit ook het einde van de subsidie zou kunnen zijn. De mensen bereidden zich voor op ontslag. Er was een gevoel van grote solidariteit. Gelukkig kwamen we het conflict te boven.

Impasses kun je overwinnen door mandaat te geven aan de betrokkenen om de knoop door te hakken. Ik ben altijd een liberaal en vrijzinnig sociocraat geweest. Het bestuurlijk leven is zonder manipulaties,diplomatie en handigheid niet denkbaar. Maar het is altijd een hellend vlak waar je uiterst behoedzaam moet zijn. Tijdens werkzaamheden na mijn pensioen probeer ik nog altijd sociocratische beginselen toe te passen. Ik werk met Somaliers die ik zo serieus mogelijk neem. . Soms raak je wel eens aan lager wal. Maar herstel is mogelijk. Over mensen heersen,hen negeren of belazeren acht ik uit de boze. Sociocratie is een bijdrage aan ethiek van omgang met elkaar. In de politiek voel je je soms gefopt.Ik stem in 2012 op Jolanda Sap van Groen Links. De partij wordt bijna weggevaagd en Sap vertrekt. Sociocratisch gezien voel ik me gefopt. Weg stem.

Desalniettemin vervolgen we met vallen opstaan de weg der sociocratie. Ik en jij kunnen niet zonder elkaar. We moeten in elkaar investeren. Ziekten,rampen en pech moet je op de koop toe nemen. Soms wil je een fiets die automatisch recht rijdt maar je zult moeten leren sturen.

atie betekent…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.