Geseculariseerd geloven

Geseculariseerd geloven

( in de geest van Charles Taylor in zijn boek “ Een seculiere tijd”)

Vroeger schreven wij alles toe aan God. We namen aan dat God overal kon ingrijpen (ziekte, rampen, oorlog). Maar dat geloven is op de tocht komen te staan. God hebben we niet nodig om de loop der dingen te verklaren. Het beroemde voorbeeld van Napoleon die aan zijn astronoom Laplace vroeg welke rol God vervulde in de astronomie. Hij antwoordde toen resoluut: God hebben wij niet nodig ter verklaring. De mens is autonomer geworden. Hij gaat er zelf op uit om verklaringen te zoeken. Wetenschappelijke inzichten hebben ons geloven ontmanteld. De mens krijgt wel eens het gevoel dat hij er alleen is in het universum. De mens wordt dan zelf meester in de wereld waar God niet meer nodig is. De mens maakt zelf uit wat waar en waardevol is en wat niet.

Het is mogelijk om geloven en weten betrekking te laten hebben op verschillende werkelijkheidsnivo’s. Maar ik houd het er liever op om uit gaan van een werkelijkheid. In de beleving van die ene werkelijkheid behoeven godsdienst en moderniteit elkaar niet uit te sluiten..

Vroeger beleefden wij de wereld als een betoverde wereld van geesten,demonen en morele krachten. Er vond echter onttovering plaats. Dat heeft ertoe geleid dat de betoverde wereld achter de horizon verdween. Onze eigen geest bleef over . Mensen bepalen zelf hun doelstellingen,die zuiver immanent zijn.

In onze geest is een behoefte aan betekenissen en symbolen om ons toegang te verschaffen tot het dieperliggende, het onzichtbare,het ongrijpbare. Religie en kunst zijn de mogelijkheden om daarin de weg te zoeken. Mensen leren zelf een plaats te bepalen voor zichzelf. Wij mensen leren ons concentreren op onszelf. Er is een diep verlangen naar authenticiteit,. De mensen hebben geleerd hun eigen gang te gaan en zich te verzetten tegen systemen die hun creativiteit,hun individualisering en verbeeldingskracht in de kiem willen smoren. Mensen kunnen leren te aanvaarden wat waar klinkt voor hun innerlijke zelf. Religie was vroeger een systeem van dogma’s dat ons werd opgelegd. Nu gaat het veeleer om innerlijke ervaring,gerichtheid op je zelf. In Taize leren jongeren hun eigen antwoord te zoeken. De diepten die wij vroeger lokaliseerden in de de betoverde kosmos hebben nu plaats genomen in ons innerlijk.

Vroeger zochten wij de zin van ons leven,de waarde der dingen buiten onszelf bij God. Nu hebben wij vastgesteld dat God gevonden wordt in ons innerlijk .God is een vondst in ons zelf. Het universum is stom,doof en zwijgend. Maar wij in onze geest bepalen wat zinvol is.

Camus noemde het absurde de confrontatie tussen de menselijke roepstem en de onredelijke stilte van de wereld. Het verlangen naar het toekennen van betekenissen in ons zelf is onuitroeibaar. De betekenisgeving is aan ons overgelaten. Met onze verbeeldingskracht zien wij de leegte onder ogen en gaan we betekenissen scheppen .

De joden in het ghetto van Warschau hebben de vraag naar God gesteld. God keek toe en greep niet in. Waar is God eigenlijk?? In de onttoverde wereld verdampte God.

En ze namen haar mee

ze vertrok zoals ze was

staande bij het fornuis

ze heeft de soep niet afgemaakt

ze namen haar mee,ze ging

ze is er niet meer,ze hebben haar gedood.

In een deportatiewagon werd God huilend in een hoekje aangetroffen. De mensen luisterden naar het snikken van God. Temidden van de opgehangen kinderen(bizarre straf van Nazi’s) hing ook God. Wij geloofden al lang dat God ons bestaan droeg. Nu hebben wij ontdekt dat we God in ons meedragen. (vergelijk Samuel Kassow in Wie schrijft onze geschiedenis) Joden en Palestijnen vinden soms hun oorlogen heilig. God wordt geacht vrede te geven. Maar hij heeft het bijbelse land reeds lang verlaten(Joeri Boon) .

Ik bezocht deze zomer het eiland Patmos waar Johannes zijn Openbaring ontving en beschreef. Ik verbleef in de grot waar hij toefde. Nu een liturgische ruimte maar eens een plek waar Johannes zich verdiepte in het Oude Testament, sliep, at en door een gat naar buiten zag. Hij vertelt over de schepping van een nieuwe hemel en aarde, De oude aarde was verre van volmaakt (ziekten, rampen, chaos, het kwaad). God maakt een einde aan de chaos. God slaat zijn tent op onder de mensen. Zijn Heerlijkheid is onder en met ons. God wist de tranen van onze ogen. Er zal geen dood meer zijn,noch geklaag of gerouw. De verwachting van deze wereld is de bron van betekenis die wij toekennen aan de toekomst van onze wereld. Wat de wereld ziek en gewelddadig maakt gaat voorbij. God stelt dat in het vooruitzicht. Dat is de grondslag van onze hoop. Deze ontlenen wij aan de vondst van God in onszelf. Deze God die ons draagt ,dragen wij in ons mee.. De oude wereld gaat voorbij, een nieuwe is in aantocht. Dat heeft voor ons leven, onze samenleving,de politiek grote gevolgen. In onszelf ontwaren we zin voor het leven en inspiratie voor ons handelen.

Hans Visser,11 augustus 2009

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.