Stichting Ondersteuning Stemlozen(S.O.S.)

Stichting Ondersteuning Stemlozen(S.O.S.)

Stichting S.O.S.(Stichting Ondersteuning Stemlozen)

Correspondentieadres: Boompjes 582 3011 XZ Rotterdam tel. 06 53 83 09 20.

De stichting schenkt aandacht aan mensen, groepen en problemen die in vergetelheid raken,niet kunnen rekenen op brede steun in de samenleving,over het hoofd gezien worden, soms met minachting bejegend.

We kunnen niet alles verwachten van een overheid die alles plant van wieg tot graf. Het gaat veeleer om samenwerkingsverbanden tussen maatschappelijke en politieke partijen, bedrijfsleven en overheid, waarin afzonderlijke burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

De notarisacte 1345401 PW vermeldt als doel:
1a. Het behartigen van materiele en immateriele belangen van individuele mensen en groepen van mensen,die bij voorbeeld doch niet uitsluitend ten gevolge van verslaving aan dranks en drugs, seksuele voorkeur of anderszins niet kunnen rekenen op brede steun in de samenleving,in vergetelheid dreigen te geraken, door overheid en maatschappelijke instanties over het hoofd worden gezien en soms met minachting bejegend,en het schenken van aandacht aan maatschappelijke en andere problemen, welke een gevolg kunnen zijn van het vorenstaande of daarmee verband kunnen houden.

b.het verrichten van alle verdere handelingen,die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van cursussen en lezingen,het organiseren van evenementen,het verschaffen van huisvesting aan personen die tot de doelgroepen van de stichting behoren, alsmede alle overige wettige middelen.

De stichting is bij de Kamer van Koophandel Rotterdam ingeschreven onder dossier nr.24458198.

In de huidige praktijk houden de medewerkers zich bezig met opvang van illegalen,bezoek aan mensen in gevangenissen en klinieken,bezoeken aan huis,,het beleggen van cursussen,het participeren in akties(zoals Sloop de Muur),het beleggen van evenementen die stemlozen versterken..

Het gaat om kleinschaligheid. De Stichting mikt niet op grootschalige voorzieningen.

Momenteel houdt de stichting zich bezig met de volgende projektjes:opvang van illegalen en mensen in ernstige sociaal/psychische problemen, huisvesting van deze groep bij Humanitas, bezoek aan mensen in detentiecentra en TBS klinieken, het beleggen van evenementen zoals bv op vrijdagavond 30 oktober in het bibliotheektheater van Rotterdam om 20.00,( De Nacht van de Enkeling) het beleggen van kursussen, participatie in de aktie “Sloop de Muur” en incidentele hulpverlening/doorverwijzing met telefonische hulp en bezoek aan huis.

UITERAARD IS ONZE STICHTING ONTVANKELIJK VOOR UW GIFT(ONZE STICHTING HEEFT HET ANBI MERKTEKEN)

 

Baniknummer (ING) 48 71 159 t.n.v. STICHTING ONDERSTEUNING STEMLOZEN(SOS)

TE ROTTERDAM

(S.O.S.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *