Kabbala

Kabbala

De echte Kabbala is een met nadruk joodse mystieke stroming,die ingebed is in het jodendom. Uitgangspunt is het Oude Testament. De levende God openbaart zich in de schepping. Op de Sinai openbaart God de THORA. In de moderne Kabbala staat de schepping niet meer centraal. Het gaat meer om genot en succes.

De Kabbala ontstond omstreeks 1300 in de Franse Provence en het Spaanse Gerona. De Kabbala is een breed vertakte mystieke stroming. Aan de ons omringende zichtbare werkelijkheid ligt een andere goddelijke wereld ten grondslag. Om die goddelijke wereld te verbeelden heeft de Kabbala het systeem van de 10 sefirot gebruikt. De tien sefirot zijn : KETER(kroon),CHOCMA(wijsheid),BINA(inzicht),DIN(streng oordeel),CHESED( genade),TIFERET(schoonheid),NETSACH(overwinning),HOD(majesteit),YESOD(fundament),MALCHOET(koninkrijk).Vergelijk 1 Kronieken 29:11. Deze tien sefirot vloeien voort uit het EN SOF,het hoogste beginsel. EN SOF betekent:er is geen einde,zonder einde. EN SOF is niet te vatten,te begrijpen. Het is niet te benoemen. CHOCMA bevat de goddelijke ideeen,de archetypen van alle dingen die tot aanzijn komen. In BINA krijgen alle dingen een eigen identiteit. CHESED is de vertegenwoordiging van Gods genade en liefde. MALCHOET is het eindresultaat. Vergelijkbaar met het Koninkrijk van God Hier raken wij de grens tussen God en wereld. De sefirot onderscheiden ook het mannelijke van het vrouwelijke,goed van kwaad,. In de sefirot openbaart God zijn verborgen wezen. God laat in de sefirot zijn aangezicht zien. God geeft ruimte en stelt paal en perk. Door de val van Adam is oorspronkelijke harmonische eenheid van goddelijke wereld en onze wereld verbroken. Door de val van Adam wordt de oorspronkelijke androgyne wereld gesplitst in een vrouwelijke en mannelijke helft. Kabbalisten vragen zich af hoe de oorspronkelijke eenheid kan worden hersteld. Bestudering van de KABBALA is een ontmoeting met mythische werelden vol archetypische beelden en symbolen. De goddelijke wereld wordt voorgesteld door een door God geplante oerboom waarvan de wortels het EN SOF en de tien takken de tien sefirot symboliseren. Oorspronkelijk betekent symbool het samenvallen van twee helften van iets wat in tweeen gesneden of gebroken is. Symbool veronderstelt de aanwezigheid van twee werelden. Het is een teken van een andere werkelijkheid dat in onze werkelijkheid aanwezig is. Alles wat we waarnemen is een symbool van goddelijke processen in een andere realiteit die aan de onze ten grondslag ligt. Het symbool is voor mystici van de Kabbala een brug naar de goddelijke wereld. In de Kabbala draait niet alles om de rede maar om Gods wil. De Thora beseft dat de Ene God onkenbaar en ondefinieerbaar is. God kent attributen:barmhartigheid,genade,etc. Uiteindelijk wordt God persoonlijk ervaren en beleefd. God is betrokken bij het menselijk leven. In de Thora geeft God zich persoonlijk te kennen. Jesaja 45:7 leert ons dat God het kwaad planmatig heeft ingeweven in zijn schepping. God is schepper van licht en duisternis,van goed en kwaad. De Kabbalisten zoeken de oorsprong van het kwaad in de goddelijke wereld.

De SHECHINA is de vrouwelijke kracht binnen de wereld van God De SHECHINA woont bij ons in en is de mensen nabij. Kabbala is wat ontvangen en doorgegeven wordt(traditie). Het verschijnen van de ZOHAR aan het einde van de dertiende eeuw is een hoogtepunt in de ontwikkeling van de klassieke Kabbala. De ZOHAR vertelt ons dat God zijn schepping voortbrengt ten behoeve van de mens. ZOHAR onderscheidt NESHAMA(de goddelijke kern in de mens),de NEFESH(de natuurlijke ziel verbonden met het lichaam) en de RUACH(die de verbinding is tussen beiden).

De Kabbala ziet het huwelijk als afspiegeling van de onderlinge relatie tussen mannelijke en vrouwelijke krachten in de kosmos. De seksuele gemeenschap belichaamt in onze wereld de goddelijke gemeenschap.

Literatuur:Sjef Laenen,Joodse Mystiek,1998 Kampen,Schalom Ben-Chorin,Judischer Glaube

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *