Naomi Klein – No Time

Naomi Klein – No Time

Verander nu voor het klimaat alles verandert

NO TIME

Eenmaal uitgestoten in de dampkring blijft CO2 honderden jaren soms nog langer hangen terwijl de hitte wordt vastgehouden. Ons economisch stelsel en ons planetenstelsel staan met elkaar in oorlog. We staan voor de grimmige keus:alles in de wereld laten veranderen door de ontwrichting van het klimaaat of zo ongeveer alles aan onze economie veranderen om aan dat lot te ontkomen. Het kapitalisme wint.De noodzaak van economische groei wordt als excuus gebruikt om klimaatactie uit te stellen. De marktlogica met haar ethos van dominantie en felle concurrentie legt de klimaatverandering lam,. Wat we moeten doen is de invoering van basisinkomen voor iedereen,herschrijving van het handelsrecht en de erkenning van de rechten van inheemse volkeren. Klimaat onderhandelaars zijn ondergeschikt aan het handelssysteem.

Toen China de op steenkool draaiende werkplaats van de wereld werd werd het ook de schoorsteen van de wereld. Wat in ons vermogen ligt is minder consumeren. Minder consumeren betekent een verandering in de hoeveelheid energie die we feitelijk gebruiken:hoe vaak we de auto pakken,hoe vaak we het vliegtuig nemen,of ons voedsel moet worden ingevlogen Boerenmoeten letten op energiezuinige productie. We moeten streven naar goedkoop openbaar vervoer en schone lightrailverbindingen. We bouwen compacte steden met een hoge bevolkingsdichtheid,veel fietspaden voor de fietsers.We moeten streven naar een werkweek van 3 of 4 dagen .We moeten een vangnet maken waardoor de basisbehoeften van iedereen worden gedekt:gezondheidszorg,scholing,voedsel en schoon water. Het bedrijfsleven moet streng gereguleerd worden,er moeten hogere belastingen komen voor vermogenden,privatisering terugdraaien. In 2013 kozen de inwoners van Hamburg ervoor dat voorzieningen voor elektriciteit,gas en verwarming weer onder controle van de gemeente kwamen. Ruwweg zijn de 500 miljoen rijksten verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de mondiale emissies.

Als mensen ter plaatse zelf eigenaar zijn van de windmolenparken en meedelen in de winst dan zullen we er voorstander van zijn. Let op integrtatie van bomen en struiken in akkers en weilanden,bevloeiingssystemen op zonneenergie die het water direct naar de plantenwortels brengen. . Helaas leven we allemaal in het verhaal dat met koolstof is geschreven. Henry David Thoreau schreef eens:de aarde waarover ik loop is geen dode willoze massa.Het is een lichaam dat een geest heeft,biologisch is en wordt beinvloed door de geest.

Naomi stelt aan de orde dat er mensen waren als Branson die plechtig beloofde 3 miljard te spenderen aan het ontwikkelen van biobrandstoffen als alternatief voor olie en gas Bill Gatres deed ook beloften om groen te laten overwinnen. Maar zij bleven toch daarnaast de olieindustrie steunen. Omstreeks 2006 zij er jonge Engelsen die zich verzetten tegen schaliegaswinning en uitbreiding van luchthavens. Vulkaan uitbarstingen kunnen bijdragen aan sterke daling van neerslag. Dodelijke droogten volgen. . We hebben geleerd dat we het grootste deel van onze voorraden aan fossiele brandstoffen in de grond moeten laten zitten. Regeringen zouden bereid moeten zijn om experimenten met klimaatverandering te financieren. Het kapitalistische systeem moet zich gedwongen voelen niet-kapitalistische samenlevingen te aanvaarden. Laat regeringen mensen steunen die dagelijks strijd leveren om hun bossen,bergen en rivieren te beschermen. Mensen moeten hun konfrontatie met bulldozers en kolenvrachtwagens aan gaan.Water is leven,geld kun je niet eten,er zijn grenzen. De Nigerdelta werd leeggepompt.Grond,water en bevolking werden geminacht. Afval water werd geloosd in rivieren en zeeen . Kostbare drinkwaterbronnen verzilten. De multinationals wilden altijd geld besparen.Gas dat gebruikt had kunnen worden voor elektrici werd afgefakkeld. Enorme werkeloosheid, geen elektriciteit en stromend water. Tegen de ecolologische oorlog van Shell kwamen mensen in opstand. De teerrzanden van het Canadese Alberta werden uitgebuit. Er is een tomeloze dorst om overal te boren. Pijpleidingen geven ernstige milieuschade aan inheemse volkeren.De olieleidingen eindigen in steden waar de gekleurde bevolking de ernstigste gevolgen ondervindt. Er waren altijd artsen die toename van kanker constateerden.Er werd niet geluisterd.De BP ramp in de golf van Mexico was ongekend.BP vond winst belangrijker van voorzorgsmaatregelen. Tonnen liters olie rusten op de bodem van het water. Mensen demonstreerden met spandoeken:olie is dodelijk,we hebben het morele recht om nee zeggen,houd onze oceanen blauw,onze manier van leven is niet te koop, olie kan ik niet drinken. In Brits Columbia is de zalm de levende verbinding tussen al die waterwegen.Aan de fossiele brandstof industrie moet alle macht ontnomen worden als we de klimaatcrisis tegen willen gaan.. Wat is democratie eigenlijk als het niet inhoudt dat men gezamenlijk kan besluiten om iets te beschermen waarzonder men niet kan leven. Het CO2 gehalte liergt niet. Dat gehalte vertelt ons dat uitstoot nog steeds stijgt.Elk jaar stoten we meer broeikasgassen uit dan het jaar daarvoor en degroei gaat elk decennnium verder. Deze gassen zullen nog generaties lang warmte vasthouden,waardoor de wereld steeds warmer,hongeriger,dorstiger en bozer wordt.

De studie van Naomi Klein is beklemmend. We worden geconfronteerd m,et honger,dorst,vervuiling,onleeefbaarheid en ondergang. De ernst van de klimaatcrisis is tot velen doorgedrongen. Wij kennen in ons land het gasprobleem van Groningen. We hebben van het gas geprofiteerd.Maar aardebevingen hebben huizen ernstig beschadigd.Uit onderzoek blijkt dat we altijd alleen maar het profijt hebben laten gelden. Inheremse volken in Brazilie,Canada,Afrika en Australie lijden onder de klimaatkrisis. We zullen krachten moeten leren bundelen. Ik voel me vaak machteloos.Minder autorijden,minder in het vliegtuig,zuinig zijn met energie,etc./Naomi Kleinluidt de noodklok en wil ons wakker schudden. Er is geen tijd meer voor uitstel. Het kapitalisme nekt ons. Het moet toch mogelijk een ander type maatschappij te scheppen. Basisinkomen,eenvoudige levensstijl,groen denken en zijn. Luisteren naar Piketty etc. Een andere wereld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.