Psychologie van de stad Marina Meeuwisse

Psychologie van de stad Marina Meeuwisse

Na mijn dissertatie ben ik altijd geinteresseerd in de stad. Daarom las ik het boek van Meeuwisse met grote interesse. Het enig jammere vind ik dat ze te weinig aandacht schenkt aan de dropouts in de stad.Ze zet uiteen dat het juist de rol van het onbewuste ervoor zorgt dat menselijke keuzes veelal niet zijn gebaseerd op rationele, gecalculeerde inzichten.Integendeel:de keuzes die mensen maken worden vaak beinvloed door allerlei trivialiteiten in de directe omgeving. De rol van het onbewuste heeft een prominentere plaats in het menselijk functioneren. Onbewust opgeslagen informatie,kennis waarvan men zich niet bewust is,is onze gids bij alledaagse handelingen. Meeuwisse meent dat de stad als denkbeeld verwijst naar een denkbeeld dat burgers hebben over de relatie tussen de gebouwde stad-de stedelijke inrichting-en stadscultuur,de sociale en economische texturen in de stad. Huisvesting,wonen en de leefomgeving zijn van invloed op de mate van sociaal-economische zekerheid. Zij citeert de architect Rossi die vindt dat de inrichting van de stedelijke ruimte een politieke daad is,waarmee verschillende territoria in de stad van elkaar worden gescheiden. Volgens Sennett komt de scheiding van territoria in de stad niet tegemoet aan het stimuleren van de ontmoeting tussen verschillende klassen,generaties en etniciteiten. Daarmee verwijst Sennett naar de relatie tussen gebouwde omgeving,sociale inclusie en sociale cohesie. Micha de Winter wijst op de relatie tussen empowerment/zelfredzaamheid,sociale inclusie en sociale cohesie. De stad,de buurt waar volwassenen wonen en de straat waar kinderen opgroeien draagt bij aan socialisatie. We maken onderscheid tussen de harde stad,de gebouwde omgeving en de zachte stad,de stadscultuur in termen van de sociale ruimte en het gedrag. Elk mens verlangt ernaar om veilig en beschermd te kunnen wonen. Een woning verankert de mens in de ruimte,de woning is een uitvalsbasis naar de rest van de wereld. De stad als omgeving is een sociaal fysiek ding dat gedrag entameert waarbij culturele,economische en politieke zaken net zo goed van invloed zijn. Cultuur is een verzameling van oplossingen voor gedeelde problemen van externe aanpassing en interne integratie.
Volgens Jacobs moet een veilige straat aan drie belangrijke eigenschappen voldoen:er moet een duidelijke afbakening zijn tussen de openbare ruimte en de priveruimte.Er moeten ogen op straat zijn ,ogen van de natuurlijke eigenaren van de straat,ogen die reguleren en het gedrag van mensen in de straat leiden. Een straat moet een vrij continue stroom van gebruikers hebben.
Volgens Hannah Arendt is de angst om contact maken met anderen gebaseerd op een gebrek om in de wereld te willen leven. Het publieke vertegenwoordigt veeleer de definitieve,hoogst mogelijke vorm van prestaties,.Zij gaat in op anonimiteit die ervoor zorgt dast er een gebrek is aan een gedeeld verhaal.Dat betekent dat het stedelingen uitnodigt de eigen identiteit te overstijgen-we zijn allemaal mensen-door te kijken naar anderen op straat en te handelen. Bewoners verschaffen zich een beeld van de sociale omgeving door al wandelend de woningen,tuinen en automerken te monstreren . Bij het wandelen in de buurt bekijken bewoners de levensstijl van anderen en vergelijken zij zich zelf met hen.
Meeuwisse haalt Freud aan. Deze meent dat de menselijke identiteit is gebouwd op basis van conflikterende gevoelens,het is een wankel evenwicht, want het EGO is als drager van identiteit altijd onderworpen aan de machten van het ES(het onbewuste)( en het SUPER EGO)het geweten.
Meeuwisse staat stil bij de Sociale Vernieuwing van Rotterdam. Daarbij ligt de nadruk op scholing,versterking van de sociale cohesie en het tegengaan van verloedering en vervuiling van de woonomgeving,door bewoners meer te betrekken bij de stedelijke ontwikkeling in de wijk.We spraken reeds over de stad als denkbeeld.Wij doen onderzoek naar de mentale kaarten en mentale constructies in de hoofden van stedelingen,die zij ontlenen aan vorm,betekenis,gebruik,relaties en transformaties die in de stad zijn waar te nemen. De mentale constructies over de stad komen tot stand door informeel leren. Die informele kennis slaan we op in ons geheugen.Dat verschilt van de informatie die we opslaan als we formeel leren. Mentale beelden doemen in de geest op als een vis die uit het water springtDe relatie tussen stad en stadscultuur is te verklaren aan de hand van mentale processen in de hoofden van stedelingen
We vergaten te vermelden dat deze studie wordt ondersteund door talloze fotos uit steden om de gedachtengang van de auteurs e.a. te ondersteunen.Indrukwekkend in dit boek is de worteling van de stad in ons brein.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.